BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5356/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC KHEN THƯỞNG CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG CỦA PHONGTRÀO THI ĐUA “ XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 6959/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong tràothi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ;
Căn cứ Quyết định số 6960/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 4902/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệcuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thânthiện, học sinh tích cực” ;
Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 3 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đàotạo về việc thành lập Ban giám khảo cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong tràothi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ;
Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng bằng khencủa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiền thưởng cho các tác giả có tác phẩmđoạt giải cuộc thi sáng tác biểu trưng của phong trào thi đua “Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực” bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Ba và 10 giảiKhuyến khích (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Kinh phí khenthưởng (theo mức chi giải thưởng tại Quyết định số 4902/QĐ-BGDĐT ngày05/8/2009) được trích từ nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưngcủa phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác họcsinh, sinh viên, Giám đốc Dự án Phát triển giáo dục Trung học cơ sở II, thủtrưởng các cơ quan liên quan, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

DANH SÁCH

KHENTHƯỞNG CÁC TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI CUỘC THI SÁNG TÁC BIỂU TRƯNG CỦA PHONG TRÀO THIĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC”
(Kèm theo Quyết định số:5356/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2009)

Giải Nhất (01 giải):

Tác phẩm của tác giả Lê Quý Hải,Giảng viên Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Giải Ba (02 giải):

Tác phẩm của tác giả Hồ Sỹ Khải,TP. Hồ Chí Minh.

Tác phẩm của tác giả Phạm Tam,TP. Hồ Chí Minh.

Giải Khuyến Khích (10 giải):

Tác phẩm của tác giả Đỗ HồngHạnh, học sinh lớp 8 trường THCS chuyên Nguyễn Thiện Thuật, Khoái Châu, HưngYên.

Tác phẩm của tác giả Hồ TrọngMinh, Hà Nội.

Tác phẩm của tác giả Nguyễn ThủyLiên, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt. Nam.

Tác phẩm của tác giả Lê ViệtDũng, TP.Hồ Chí Minh.

Tác phẩm của tác giả Bùi AnhKhoa, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Tác phẩm của tác giả Phan ThanhBình, Giáo viên trường THCS Chu Văn An, Chư sê, Gia Lai.

Tác phẩm của tác giả Duy Nguyễn,Hà Nội.

Tác phẩm của tác giả Nguyễn ThuThủy, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm của tác giả Nguyễn HữuCường, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Tác phẩm của tác giả Nguyễn ChíLong, Hà Nội.

Danh sách gồm có 13 tác phẩmđoạt giải