BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 54/2008/Q Đ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬTĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNGTHƯƠNG

Căn cứNghị định số 189/2007/N Đ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ CôngThương;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹthuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hộinước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/N Đ-CP ngày01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩnkỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ vềhướng dẫn xây dựng, thẩm định và banhành quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng VụKhoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹthuật điện sau:

- Tập 5 Kiểm định trang thiếtbị hệ thống điện

Ký hiệu: QCVN QTĐ-5: 2008/BCT

- Tập 6 Vận hành, sửa chữa trangthiết bị hệ thống điện

Ký hiệu: QCVN QTĐ-6: 2008/BCT

- Tập 7 Thi công các công trình điện

Ký hiệu: QCVN QTĐ-7: 2008/BCT

(Các tập 1, 2, 3, 4 đã được banhành theo Quyết định số 19/2006/Q Đ-BCN ngày 11tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Côngnghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau06 tháng kể từ ngày đăng Công báo. Bộ Quychuẩn trên sẽ thay thế Quy phạm thi công công trìnhđiện ký hiệu TCN -1 -84, Quy phạm vận hành nhà máyđiện và lưới điện ký hiệu QPNL-01-90 vàTiêu chuẩn ngành về Khối lượng và tiêu chuẩnthử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trìnhđiện ký hiệu TCN-26-87.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương và các tổchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TANDTC, Viện KSNDTC;
- Bộ KHCN;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- VCCI, EVN;
- Công báo;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, KHCN, PC.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT của Bộ Công thương : Về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện