THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 54/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về tổchức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, côngty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước theo hình thức công ty mẹ -công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ vềthí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thíđiểm thành lập Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam hoạt động theo hìnhthức công ty mẹ - công ty con với nội dung như sau:

1. Thành lập Tập đoàn Phát triểnnhà và đô thị Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm nòngcốt cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tươngđồng thuộc Bộ Xây dựng và các địa phương để hình thành một tổ chức kinh tế mạnhđa sở hữu, trong đó sở hữu Nhà nước là chi phối; có trình độ công nghệ, quản lýhiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó đầu tư phát triểnnhà và đô thị là ngành kinh doanh chính; gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất, kinhdoanh với khoa học, công nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; đủ sức cạnhtranh, hoạt động có hiệu quả; thực hiện vai trò định hướng trong thực hiệnchiến lược phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

2. Cơ cấu Tập đoàn Phát triển nhàvà đô thị Việt Nam:

a) Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triểnnhà và đô thị là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt độngtheo quy định của pháp luật, trực tiếp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanhvà đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; giữ quyền chi phốicác công ty con thông qua vốn, tài sản, công nghệ, thương hiệu và thị trường.

Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tưphát triển và kinh doanh nhà ở, bất động sản, các khu dân cư, khu đô thị.

Ngành nghề kinh doanh liên quan:đầu tư phát triển và thi công xây lắp, tổng thầu xây lắp khu kinh tế, khu côngnghiệp, các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nông nghiệp, giaothông, bưu chính viễn thông, công trình cấp thoát nước và môi trường; sản xuất,kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng; tư vấn thiết kế và tổng thầu tưvấn thiết kế các dự án đầu tư, xây dựng; quản lý, khai thác dịch vụ tổng hợpcác khu đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp, khu du lịch; sản xuất và kinhdoanh điện thương phẩm; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giaocông nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành về bất động sản vàxây dựng, xuất nhập khẩu lao động; dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, dulịch.

Ngành nghề kinh doanh khác theo quyđịnh của pháp luật và quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Công ty mẹ - Tập đoàn Phát triểnnhà và đô thị được hình thành trên cơ cở tổ chức lại bộ máy quản lý, điều hành,các Ban quản lý, điều hành dự án, các đơn vị phụ thuộc và đơn vị sự nghiệp củaTổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Bộ máy quản lý của Công ty mẹ baogồm: Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc.

Tập đoàn Phát triển nhà và đô thịcó trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Tổng công ty Đầu tư pháttriển nhà và đô thị.

b) Các công ty con do Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội -HANCORP;

- Tổng công ty Thủy tinh và gốm xâydựng - VIGLACERA;

- Tổng công ty Đầu tư xây dựng cấpthoát nước và môi trường Việt Nam - VIWASEEN;

- Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng;

- Công ty TNHH nhà nước một thànhviên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị HUDS.

c) Các công ty do Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị nắm giữ trên 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần Đầu tư và xâydựng Kiên Giang;

- Công ty cổ phần Đầu tư và xâydựng HUD1;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnnhà HUD2;

- Công ty cổ phần Đầu tư và xâydựng HUD3;

- Công ty cổ phần Đầu tư và xâydựng HUD4;

- Công ty cổ phần Đầu tư và pháttriển bất động sản HUDLand;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnnhà và đô thị HUD6;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnđô thị HUD8;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnnhà và đô thị số 9;

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triểnnhà và đô thị Nha Trang (HUD.NhaTrang);

- Công ty cổ phần HUD-CARIBE ViệtNam;

- Công ty cổ phần Đầu tư xây dựngđô thị Việt Nam (VINA.UIC);

- Công ty cổ phần Đầu tư tài chínhphát triển nhà và đô thị HUD.FIC;

- Công ty cổ phần Xi măng SôngThao;

- Công ty cổ phần Xi măng Đô Lương;

- Công ty cổ phần Đầu tư khai thácmỏ;

- Công ty cổ phần Đầu tư Tam Đảo;

- Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư vàxây dựng HUD.CIC.

d) Các công ty do Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần TASCO;

- Công ty cổ phần Khách sạn và dulịch Bảo Việt;

- Công ty cổ phần Phát triển đô thịPhú Quốc (HUD Phuquoc);

- Công ty cổ phần Sài Gòn - RạchGiá;

- Công ty TNHH Tăng Long;

- Quỹ đầu tư Việt Nam;

- Công ty liên doanh Janadeco;

- Công ty liên doanh Vinapon.

đ) Việc thành lập các tổng công ty,các đơn vị thành viên mới; tổ chức lại các đơn vị thành viên hiện có; tiếp nhậncác đơn vị thành viên mới, Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thịthực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Tập đoàn Phát triển nhà và đôthị và các đơn vị thành viên tổ chức hoạt động theo quy định của pháp luậttương ứng với loại hình tổ chức của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa Tập đoànPhát triển nhà và đô thị với chủ sở hữu nhà nước và các đơn vị thành viên đượcthực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

4. Thủ tướng Chính phủ trực tiếphoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quanliên quan và Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị thực hiện mộtsố quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổchức và hoạt động của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ trưởng Bộ Xây dựng:

a) Quyết định chuyển giao quyền vànghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các Tổng công ty: Xây dựng HàNội, Thủy tinh và gốm xây dựng, Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trườngViệt Nam, Xây dựng Bạch Đằng cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triển nhà vàđô thị trong quý I năm 2010;

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo và theodõi việc thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướngmắc phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề vượt quáthẩm quyền; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất vớiThủ tướng Chính phủ những vấn đề mới cần thí điểm trong quá trình thực hiện.

2. Hội đồng quản trị Tập đoàn Pháttriển nhà và đô thị quyết định chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty: Xây dựng HàNội - HANCORP; Thủy tinh và gốm xây dựng - VIGLACERA; Đầu tư xây dựng cấp thoátnước và môi trường Việt Nam - VIWASEEN; Xây dựng Bạch Đằng thành công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựngKiên Giang theo quy định hiện hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2010.

3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kếhoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Thủ trưởng các cơquan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp theo chức năng,nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng và Hội đồng quản trị Tổngcông ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Hội đồng quản trị Tập đoàn Phát triểnnhà và đô thị trong việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởngcác cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Hội đồngquản trị Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị và Hội đồng quản trị Tổng công tyĐầu tư phát triển nhà và đô thị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toàn án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;
- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng