UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Số: 541/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

SỐ 541-QĐ NGÀY 4-8-1986

BAN HÀNH MƯỜI BA TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;

Xét đề nghị của Bộ Cơ khí và luyện kim.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam về Máy tiện; Máy khoan đứng; Máy phay công xôn; Máy bào ngang; Ký hiệu chỉ dẫn trên máy công cụ; Mâm cập và bích nối máy tiện; Cối cập mũi khoan; Hệ thống tài liệu thiết kế; Bản vẽ sửa chữa (theo danh mục kèm theo Quyết định này).

Điều 2.- tuỳ theo hình thức ban hành, ngày có hiệu lực, phạm vi áp dụng, các tiêu chuẩn Việt Nam trên Phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan.

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH

SỐ 541-QĐ NGÀY 4-8-1986. ³

Số

TT

Số hiệu tiêu chuẩn

Tên tiêu chuẩn

Hình thức

ban hành

Có hiệu

lực từ

phạm vi

áp dụng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TCVN 267-86

(Thay thế 267-67)

TCVN 268-86

(Thay thế 268-68)

TCVN 269-86

(Thay thế 269-68)

TCVN 270-86

(Thay thế 270-68)

TCVN 4275-86

TCVN 4276-86

TCVN 4277-86

TCVN 4278-86

TCVN 4276-86

TCVN 4280-86

TCVN 4281-86

TCVN 4282-86

TCVN 4283-86

Máy tiện và máy tiện

ren. Kích thước cơ bản.

Máy phay công xôn.

Kích thước cơ bản

Máy bào ngang. Kích

thước cơ bản

Máy khoan đứng. Kích

thước cơ bản

Ký hiệu chỉ dẫn trên

máy công cụ

Mâm cập tự định tâm

và mâm cập có chấu dời

chỗ độc lập của máy tiện.

Kích thước.

Mâm cập ba chấu tự định

tâm. Kích thước cơ bản.

Bích nối cho mâm cập

tự định tâm. Kết cấu và

kích thước

Mâm cập máy tiện thông

dụng. Yêu cầu kỹ thuật.

Cối cặp mũi khoan ba

chấu không chìa vặn. Kích

thước cơ bản

Cối cặp mũi khoan ba

chấu. Yêu cầu kỹ thuật

Cối cặp mũi khoan ba

chấu có chìa vặn. Kỹch

thước cơ bản và lắp lối.

Hệ thống tài liệu thiết kế.

Bản vẽ sửa chữa

Chính thức

áp dụng

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

Khuyến

khích áp

dụng

Chính thức

áp dụng

nt

nt

nt

1-1-1988

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

1-1-1988

nt

nt

1-1-1987

Các ngành,

các địa phương

có liên quan

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

nt

³ ³ ³ ³

Chủ nhiệm

(Đã ký)

Đoàn Phương