ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 546/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 23 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆMVỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRỰCTHUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhândân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơquan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấphuyện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chicục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ tại Tờ trình số 638/TTr-SKHCN ngày 13 tháng 10 năm 2009; Báocáo kết quả thẩm định văn bản số 1070/BC-STP ngày 13 tháng 11 năm 2009 của SởTư pháp và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2471/TTr-SNV ngày 18tháng 11 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chấtlượng (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Khoa học và Côngnghệ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiệnnhiệm vụ quản lý Nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; thựcthi nhiệm vụ quản lý Nhà nước và quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lýtrực tiếp về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ đồngthời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ tiêu chuẩn,đo lường, chất lượng sảnphẩm, hàng hoá của Tổng cục Tiêu chuẩnĐo lường chất lượng.

3. Chi cục có tư cách pháp nhân, có condấu và tài khoản riêng; có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Phan Rang - ThápChàm, tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng trình Giám đốcSở Khoa học và Công nghệ để trình cấp có thẩm quyền dự thảo văn bản quy phạmpháp luật, văn bản triển khai thực hiện cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhànước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điềukiện cụ thể của địa phương.

2. Trình Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ ban hành theo thẩm quyền hoặc để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trìnhcấp có thẩm quyền ban hànhchương trình, quy hoạch và kế hoạchdài hạn, 5 (năm) năm và hằng năm về phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quychuẩn kỹ thuật, đo lường, thử nghiệm, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địabàn.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động tronglĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý đo lường, quản lý chất lượngsản phẩm, hàng hoá sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thôngtin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chấtlượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương.

4. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa họcvà Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng:

a) Tổ chức việc xây dựng và tham gia xây dựng quy chuẩnkỹ thuật địa phương;

b) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêuchuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đốivới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;

c) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sảnxuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sảnphẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp củacơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhânđăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợpquy trong lĩnh vực được phân công và tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh vàBộ Khoa học và Công nghệ về hoạt động công bố hợp chuẩn, hợp quy trên địa bàn;

đ) Thực hiện nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về tiêuchuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn;

e) Tổ chức mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn về đo lườngđáp ứng yêu cầu của địa phương; thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn về đolường trong các lĩnh vực và phạm vi được công nhận;

g) Tổ chức thực hiện việc kiểm tra phép đo, hàng đónggói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức, cá nhân có thểkiểm tra phép đo, phương pháp đo;

h) Tổ chức thực hiện việc thử nghiệm phục vụ yêu cầuquản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn;

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổchức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hoá, chất lượng sản phẩm hàng hoá lưuthông trên địa bàn, hàng hoá xuất khẩu, hàng hoá nhập khẩu theo phân công, phâncấp hoặc ủy quyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

5. Phối hợp với các cơ quan có liênquan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sảnphẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền.

6. Tổ chức triển khai áp dụng hệ thốngquản lý chất lượng tiên tiến vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nướctại địa phương theo phân cấp hoặc ủy quyền của Giám đốc Sở Khoa học và Côngnghệ.

7. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn,nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổchức, cá nhân có liên quan; tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộkhoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm,hàng hoá.

8. Quản lý và tổ chức thực hiện hoạtđộng dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá;tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khácliên quan đến hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoátheo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, côngchức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của phápluật.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giámđốc Sở Khoa học và Công nghệ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Chi cục: gồm có Chi cục trưởng và 1 đến 2Phó Chi cục trưởng.

- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

- Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cụctrưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công;

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - chất lượng và thông báo - hỏiđáp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và hàng rào kỹ thuật trong thương mại(gọi tắt là phòng Quản lý Tiêu chuẩn - chất lượng và TBT).

- Phòng Quản lý Đo lường.

- Phòng Kiểm định - hiệu chuẩn và thử nghiệm;

c) Việc thành lập tổ chức sự nghiệptrực thuộc Chi cục: căn cứ quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế củahoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượngsản phẩm, hàng hoá; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề án, phối hợp SởNội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

2. Biên chế:

Biên chế của Chi cục do Ủy ban nhân dântỉnh quyết định phân bổ hằng năm trong tổng số biên chế hành chính của tỉnhđược Trung ương giao - trên cơ sở xác định vị trí việc làm và tính chất,đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địabàn tỉnh.

Điều 4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và quảnlý công chức, người lao động

1. Chi cục trưởng, Phó Chi cụctrưởng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơsở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và của Giám đốc Sở Nội vụ theoquy trình, thủ tục và phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

2. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục do Chicục trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn, quy trình, thủ tụcquy định và sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Sở Khoa họcvà Công nghệ.

3. Việc tuyển dụng, sử dụng và quảnlý công chức, người lao động; chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối vớicông chức, người lao động thuộc Chi cục thực hiện theo quy định của pháp luậtvà của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từngày ký ban hành và thay thế các Quyết định sau đây:

a) Quyết định số 307/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoahọc và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận;

b) Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập phòng Thông báo và Điểm hỏi đápvề hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chấtlượng tỉnh Ninh Thuận.

2. Chi cục trưởng có trách nhiệm căncứ Quyết định này, quy định nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng chuyên mônnghiệp vụ thuộc Chi cục; ban hành quy chế hoạt động của Chi cục và tổ chức thựchiện đạt hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện Quyết địnhnày nếu có vấn đề phát sinh, không hợp lý thì tổng hợp, báo cáo với Giám đốc SởKhoa học và Công nghệ để thống nhất với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhândân tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan vàChi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

Nơi nhận:
- Như khoản 3 Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nooij vụ;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trang tin điện tử tỉnh Ninh Thuận;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KTN, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Dũng