UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
Số: 546/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn Việt Nam

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành 3 (ba) Tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 1444-1991 Quạt trần - thay thế TCVN 1444-86.

TCVN 4264-1991 Quạt điện sinh hoạt.

Yêu cầu an toàn và phương pháp thử - thay thế TCVN 4264-86.

TCVN 4265-1991 Quạt bàn - thay thế TCVN 4265-86./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Đoàn Phương