THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO “VIỆT NAM 2030”
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 9778/BKHĐT-CLPT ngày 4 tháng 12 năm 2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030” và văn bản cử người của các cơ quan liên quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030” (dưới đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh làm Phó Trưởng ban. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm:
1. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam;

>> Xem thêm:  Bồi thường chi phí đầu tư vào đất ra sao ? Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất ?

2. Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương;
3. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;
4. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;
5. Thứ trưởng Bộ Tài chính;
6. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
7. Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đu tư).
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:
1. Chỉ đạo, điều hành, đôn đốc và phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành; phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam trong việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030”.
2. Thành lập Nhóm chuyên gia gồm đại diện cấp Vụ của các Bộ, ngành đgiúp việc cho Ban Chỉ đạo. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Nhóm chuyên gia do Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2030” quyết định.
Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Nhóm chuyên gia được cấp từ ngân sách nhà nước, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và nguồn tài trợ của WB.

>> Xem thêm:  Giá đất bồi thường khi thu hồi đất được xác định như thế nào ? Bồi thường đất đấu thầu như thế nào ?

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trc thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT(3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Xác định mức bồi thường đền bù, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ? Quy định thủ tục thu hồi đất ?