UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
Số: 549/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn Việt Nam bắt buộc áp dụng

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Nay công bố bắt buộc áp dụng 1 (một) tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 4264-1991 Quạt điện sinh hoạt.

Yêu cầu an toàn và phương pháp thử (đã được ban hành kèm theo Quyết định số 546-QĐ ngày 4 tháng 9 năm 1991 của Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học Nhà nước).

Điều 2.

Thời hạn hiệu lực bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam trên từ ngày 1 tháng 1 năm 1993./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Đoàn Phương