THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ DỰ TRỮ QUỐC GIA VÀ BỔ SUNG
KINH PHÍ CHO BỘ Y TẾ ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH
------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 1977/BYT-KHTC ngày 16 tháng 4 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Y tế xuất cấp (không thu tiền) 12 máy thở chức năng cao thuộc hàng dự trữ quốc gia để trang bị cho các bệnh viện phục vụ công tác cấp cứu, điều trị người mắc dịch bệnh và phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, cụ thể:

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

- Bệnh viện Nhi Trung ương: 04 máy;
- Bệnh viện Thanh Nhàn: 04 máy;
- Bệnh viện Đống Đa: 04 máy.
Việc xuất cấp và quản lý số máy thở nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2.Bổ sung 80.875 triệu đồng (tám mươi tỷ, tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng) cho Bộ Y tế từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014 để mua sắm một số trang thiết bị cho: Bệnh viện Bạch mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và mua thuốc Gamaglobulin phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh như đề nghị của Bộ Y tế tại công văn số 1977/BYT-KHTC nêu trên. Bộ Y tế chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo, quản lý và sử dụng số kinh phí trên triệt để tiết kiệm và theo đúng quy định.
Điều 3.Về cơ chế, chính sách cho công tác phòng chống dịch sởi (điều trị dự phòng bằng thuốc Gamaglobulin và chế độ phụ cấp phòng chống dịch), thực hiện như đề nghị của Bộ Y tế tại mục 2, công văn số 1977/BYT-KHTC. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng: Tài chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- TTg, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, KGVX, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?