ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

QUYT ĐỊNH

V vic áp dng mc ph cp đặc thù hàng tháng cho lc lượng Công an xã

__________________

Y BAN NHÂN DÂN TNH BÌNH PHƯỚC

Căn c Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;

Căn c Lut Ngân sách Nhà nước năm 2002;

Căn c Lut Ban hành văn bn qui phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn c Ngh định s 40/1999/N Đ-CP ngày 23/6/1999 ca Chính ph v Công an xã;

Căn c Thông tư s 08/1999/TT-BCA (V19) ngày 10/8/1999 ca B Công an hướng dn thc hin Ngh định s40/1999/N Đ-CP ngày 23/6/1999 ca Chính ph v Công an xã;

Căn c Ngh quyết s 126/2001/NQ-H Đ ngày 19/7/2001 ca Hi đồng nhân dân tnh v vic b trí lc lượng Công an xã trên địa bàn tnh Bình Phước;

Căn c Ngh quyết s 18/2008/NQ-H ĐND ngày 29/7/2008 ca Hi đồng nhân dân tnh;

Theo đề ngh ca Công an tnh ti T trình s 28/TTr-CAT (PV11) ngày 11/8/2008,

QUYT ĐỊNH:

Điu 1. Áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Trưởng Công an xã: Được hưởng 30% mức lương hàng tháng.

2. Phó Trưởng Công an xã: Được hưởng 20% mức phụ cấp hàng tháng.

3. Công an viên: Được hưởng 30% mức phụ cấp hàng tháng.

* Thời gian áp dụng thực hiện: Từ ngày 01/8/2008.

Điu 2. Giao Công an tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức thực hiện.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Tấn Thiệu