ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học

đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ cập giáo dục tiểu học ngày 12/8/1991; Nghị định số 38/HĐBT ngày 26/10/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thi hành Luật Phổ cập giáo dục tiểu học;

Căn cứ Thông tư số 36/2009/TT-BGD &ĐT ngày 04/12/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1454/SGDĐT-GDTH ngày 01/12/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận huyện Văn Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1 năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND huyện Văn Giang căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ Tịch Thường Trực

(Đã ký)

Nguyễn Khắc Hào