ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/QĐ-UBND-HC

Thành phố Cao Lãnh, ngày 19 tháng 5 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộcỦy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch tại văn bản số 255/SVHTTDL-VP ngày 17/4/2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Ðiều 2. Quyết định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quy định trước đây trái với Quyết định này.

Ðiều 3. Thủ trưởng các Sở, Ban, NgànhTỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ĐồngTháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT. Tỉnh ủy; TT.HĐND Tỉnh;
- CT & PCT.UBND Tỉnh;
- Các cơ quan, Ban Đảng Tỉnh;
- MTTQ và các Đoàn thể Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, SNV, Sap.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Trọng Nghĩa

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNHĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 554 /QĐ-UBND-HC ngày 19 tháng 5 năm 2009của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchlà cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhândân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao,du lịch, quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tinmáy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vựcquản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủyban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchịu sự lãnh đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy bannhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra vềchuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tư cách phápnhân, tài khoản và con dấu. Trụ sở đặt tại số 3, đường Phạm Hữu Lầu, phường 4,thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kếhoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phát triển vănhóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chứcthực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phân cấp quản lý và xã hộihóa trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch ở địa phương;

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy địnhcụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị trực thuộcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tinthuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Thôngtin và Truyền thông.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyềnban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về văn hóa, gia đình, thể dục, thểthao và du lịch;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giảithể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyênngành về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của phápluật.

3. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện cácvăn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án,chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáodục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch.

4. Về di sản văn hóa:

a) Tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huyđộng, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản vănhóa tại địa phương sau khi được phê duyệt;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảoquản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

c) Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phânloại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;

d) Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiêncứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhânnước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồsơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

e) Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các côngtrình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnhquan, môi trường của di tích;

g) Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật,cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phươngtheo quy định của pháp luật;

h) Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật,bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật,bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;

i) Quản lý, hướng dẫn tổ chức hoạt động bảo tồn,phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với ditích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

5. Về nghệ thuật biểu diễn:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện phương án sắpxếp tổ chức các đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của địaphương phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nghệ thuật biểu diễn của Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan,hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bànTỉnh;

c) Thẩm định cấp giấy phép công diễn chươngtrình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và cóyếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơnvị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địaphương;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểudiễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị,văn hóa, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật có nhu cầu biểudiễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xãhội, từ thiện ở địa phương;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hộinước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụsở tại địa phương;

d) Cho phép các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộcđịa phương quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nướcngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương; cấp phép các cuộc thi hoa hậutại địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Tổ chức thực hiện việc cấp thẻ hành nghề chonghệ sĩ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch;

e) Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sảnxuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

6. Về điện ảnh:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng ngân sáchnhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu độngphục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại, phục vụ thiếu nhi, nhân dân cácxã biên giới, vùng còn khó khăn và lực lượng vũ trang;

b) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng thẩm địnhkịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, hộiđồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

c) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóngsự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địaphương sản xuất hoặc nhập khẩu;

d) Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyệndo cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định củapháp luật về điện ảnh;

đ) Kiểm tra việc phổ biến phim ở rạp, phim chiếulưu động, phim phát trên các phương tiện khác tại các điểm hoạt động văn hóa,vui chơi, giải trí công cộng;

e) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việcthực hiện các quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnhkhác tại địa phương.

7. Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

a) Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng nghệ thuậttượng đài, tranh hoành tráng cấp tỉnh theo Quy chế xây dựng tượng đài, tranhhoành tráng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động mỹ thuật,nhiếp ảnh, triển lãm quy mô cấp tỉnh;

c) Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm travà hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt,trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạmvi quản lý của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các cuộc thi ảnhnghệ thuật, liên hoan ảnh; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địaphương theo các Quy chế do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;

d) Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuậtđối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng,công trình liên quan đến tôn giáo trên địa bàn Tỉnh theo ủy quyền của Chủ tịchỦy ban nhân dân Tỉnh và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

8. Về quyền tác giả, quyền liên quan đối với tácphẩm văn học, nghệ thuật:

a) Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyềnlợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả,quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn Tỉnh theo quyđịnh của pháp luật;

b) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việcthực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sửdụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộcbiểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút,thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

c) Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khicó tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

9. Về thư viện:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông chuyển giao các xuất bản phẩm lưu chiểu tại địa phương cho thư viện tỉnhtheo quy định;

b) Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư việntrong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đăng ký hoạt độngđối với thư viện cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựngquy chế tổ chức hoạt động theo quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10. Về quảng cáo:

a) Thẩm định hồ sơ, cấp, sửa đổi, bổ sung, thuhồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinhdoanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phépquảng cáo trên bảng, biển, pa-nô, băng - rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vậtphát quang, vật thể trên không, dưới nước, phương tiện giao thông, vật thể diđộng khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc nơicông cộng trên địa bàn tỉnh;

c) Thanh tra, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyềncác hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện quảngcáo (trừ báo chí, mạng thông tin báo chí và xuất bản phẩm).

11. Về văn hóa quần chúng, văn hóa dân tộc vàtuyên truyền cổ động:

a) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiếtchế văn hóa cơ sở ở địa phương sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

b) Hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạtđộng của các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy chế mẫu của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Hướng dẫn tổ chức lễ hội; thực hiện nếp sốngvăn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình, làng, xã, cơ quan, đơnvị văn hóa trên địa bàn tỉnh;

d) Chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoànthể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóa”; chịu trách nhiệm Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kếtxây dựng đời sống văn hóa”;

đ) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiệnchính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hóavật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

e) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạtđộng tuyên truyền cổ động, cụm cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế,văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

g) Tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quầnchúng, thi sáng tác tranh cổ động; cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền,tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàntỉnh;

h) Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chếquản lý karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệquần chúng và các hoạt động khác tại địa phương;

i) Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tácphẩm văn học theo quy định của pháp luật.

12. Về gia đình:

a) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiệncác quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng vàphòng chống bạo lực trong gia đình;

b) Tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lốisống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

c) Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về giađình.

13. Về thể dục, thể thao cho mọi người:

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy hoạch, kếhoạch phát triển thể dục, thể thao quần chúng ở địa phương sau khi được phêduyệt;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồidưỡng đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục, thể thao saukhi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội nghềnghiệp về thể thao vận động mọi người tham gia phát triển phong trào thể dục,thể thao; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích,lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

d) Xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thiđấu và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng cấp tỉnh;

đ) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nướcđối với các hoạt động thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch,điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn Tỉnh;

e) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quanliên quan tạo điều kiện, hướng dẫn người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em,thanh thiếu niên và các đối tượng quần chúng khác tham gia hoạt động thể dục,thể thao;

g) Tổ chức hướng dẫn tập luyện, biểu diễn và thiđấu các môn thể thao dân tộc, các phương pháp rèn luyện sức khỏe truyền thống;

h) Hướng dẫn, kiểm tra việc công nhận gia đìnhthể thao trên địa bàn tỉnh;

i) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Chỉhuy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tổ chức thực hiệngiáo dục thể chất, thể thao trong nhà trường và thể dục, thể thao trong lựclượng vũ trang tại địa phương.

14. Về thể thao thành tích cao và thể thaochuyên nghiệp:

a) Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển chọn, đàotạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnhsau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh,các giải thi đấu quốc gia, quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền giao và phêduyệt;

c) Tổ chức thực hiện chế độ đặc thù đối với huấnluyện viên, trọng tài, vận động viên của tỉnh trong các hoạt động thi đấu thểdục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của phápluật;

d) Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh củacâu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thểthao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câulạc bộ thể thao chuyên nghiệp và doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thaotheo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

đ) Thực hiện quyết định phong cấp cho vận độngviên, huấn luyện viên, trọng tài thể thao thuộc thẩm quyền của Sở.

15. Về du lịch:

a) Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phêduyệt;

b) Tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá, phânloại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của tỉnh theo Quy chế của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch;

c) Thực hiện các biện pháp để bảo vệ, tôn tạo,khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch,khu du lịch, điểm du lịch của tỉnh;

d) Tổ chức lập hồ sơ đề nghị công nhận khu dulịch địa phương, điểm du lịch địa phương, tuyến du lịch địa phương; công bố saukhi có quyết định công nhận;

đ) Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thuhồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoàiđặt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyềncủa Ủy ban nhân dân Tỉnh;

e) Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấpgiấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnhtheo quy định của pháp luật;

g) Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao chokhách sạn, làng du lịch; hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ dulịch; hạng tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉdu lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác;

h) Thẩm định và cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩnphục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch,điểm du lịch, đô thị du lịch;

i) Tổ chức cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướngdẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy địnhcủa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

k) Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến dulịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hộithảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt.

16. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liênquan thực hiện các biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các hoạt động vi phạm phápluật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

17. Thẩm định, tham gia thẩm định các dự án đầutư, phát triển liên quan đến văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàntỉnh.

18. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nướcđối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫnvà kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực vănhóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

19. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tựchủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập về văn hóa, thể thaovà du lịch theo quy định của pháp luật.

20. Tham mưu với Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc tổchức các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh;

21. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực vănhóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và sựphân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

22. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa,gia đình, thể dục, thể thao và du lịch đối với phòng Văn hóa và Thông tin thuộcỦy ban nhân dân cấp huyện.

23. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoahọc, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lýnhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Sở.

24. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại,tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hóa, giađình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân côngcủa Ủy ban nhân dân Tỉnh.

25. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đốivới các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo bồi dưỡngchuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnhvực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn Tỉnh.

26. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaVăn phòng, thanh tra các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệpthuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độđãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạmvi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dânTỉnh.

27. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thựchiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy bannhân dân Tỉnh.

28. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo địnhkỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với Ủyban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

29. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhândân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 4. Lãnh đạo Sở

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc vàcác Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy bannhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạtđộng của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủyban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, chịutrách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khiGiám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạtđộng của Sở.

Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc do Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng, pháp luật của nhànước và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch ban hành. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và các chếđộ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định củapháp luật.

Điều 5. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng thuộc Sở:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở (có con dấu riêng);

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính;

d) Phòng Nghiệp vụ văn hóa;

đ) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;

e) Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

g) Phòng Nghiệp vụ du lịch;

h) Phòng Di sản văn hóa.

2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

a) Trung tâm Văn hóa tỉnh;

b) Bảo tàng tỉnh;

c) Thư viện tỉnh;

d) Điện ảnh Đồng Tháp;

đ) Đoàn Văn công Đồng Tháp;

e) Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc;

g) Khu Di tích Xẻo Quít;

h) Trường Năng khiếu thể dục, thể thao;

i) Trung tâm Dịch vụ Thể thao;

k) Câu lạc bộ Bóng đá Đồng Tháp.

3. Các tổ chức trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Giám đốc SởNội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, giải thể, tổ chức lạitrên cơ sở yêu cầu công tác và phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyđịnh nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Văn phòng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ vàcác đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

5. Căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn ngạch, quyđịnh của Đảng, pháp luật của nhà nước và phân cấp quản lý của Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc bổ nhiệm, kỷluật, bố trí cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đơnvị trực thuộc Sở.

6. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chínhđược Trung ương giao;

b) Biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy địnhcủa pháp luật.

Chương IV

QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6. Với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo,hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch; thường xuyên quan hệ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nắm bắt kịpthời những chủ trương, chính sách mới của Trung ương để triển khai công tác ởđịa phương, đảm bảo thống nhất và đồng bộ trong hệ thống cơ quan làm công tácVăn hóa, Thể thao và Du lịch từ Trung ương đến cơ sở.

Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm hoặc độtxuất, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành; đề xuất, kiến nghị nhữngkhó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Điều 7. Với Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệmchấp hành Nghị quyết và sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về lĩnh vựcthuộc Sở quản lý; khi có yêu cầu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm báo cáo, trình bày, trả lời những chất vấn của đại biểu Hội đồngnhân dân về các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Sở.

Điều 8. Với Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điềuhành trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công tác đượcgiao. Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện chế độ báo cáo trước Ủy ban nhân dân tỉnhvề việc thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Ủy bannhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Điều 9. Với các Sở, Ban, Ngành tỉnh

Đối với các Sở, Ban, Ngành tỉnh là mối quan hệphối hợp; tùy theo tính chất công việc mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phốihợp với một hoặc nhiều đơn vị để giải quyết công việc có liên quan. Khi có vấnđề không thống nhất thì xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 10. Với Ủy ban nhân dân huyện,thị xã, thành phố

Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phốlà mối quan hệ phối hợp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướngdẫn và hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về quy hoạch, kếhoạch phát triển văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàncấp huyện, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của tỉnh;thông báo các chủ trương, chính sách và quy định của nhà nước về văn hóa, giađình, thể thao và du lịch để Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chứcthực hiện kịp thời và đúng quy định. Khi có vấn đề không thống nhất thì xin ýkiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 11. Với Phòng Văn hóa và Thông tinhuyện, thị xã, thành phố

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môncấp dưới của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra vềchuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc lĩnh vực quảnlý.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệmhướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảngvà pháp luật của nhà nước về công tác quản lý nhà nước đối với Phòng.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thànhphố có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức triểnkhai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vềlĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện, thị xã,thành phố; đồng thời báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình hoạt động ngành theoquy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cótrách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy định này./.