THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU THANH THỦY, TỈNH HÀ GIANG TỪ
CỬA KHẨU QUỐC GIA LÊN CỬA KHẨU QUỐC TẾ
-----------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền;
Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 1127/BC-BNG-UBBG ngày 11 tháng 4 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Công chức, viên chức nghỉ việc theo nguyện vọng có được hưởng trợ cấp thôi việc ?

Điều 1. Công nhận cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang (Việt Nam) - Thiên Bảo, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế.
Điều 2. Các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm:
1. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang thông báo chính thức với phía Trung Quốc về Quyết định này.
2. Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) kiểm tra, kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu quốc tế.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương lập quy hoạch phát triển cửa khẩu theo hướng đô thị thương mại, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư, quy hoạch cần chi tiết, đồng bộ, lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ kiểm tra, kiểm soát tại cửa khẩu Thanh Thủy phù hợp, hiệu quả.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- UBBGQG (Bộ Ngoại giao);
- BTL Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, QHQT, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, NC (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Số tiền bồi thường tai nạn giao thông như thế nào là hợp lý ? Cần làm gì khi không thỏa thuận được ?