THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.

__________________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 06 năm 1999;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thí điểm cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam, trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối, với những nội dung sau đây:

1. Mục tiêu: chuyển Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần, hình thành doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu, huy động vốn, tạo thêm động lực và có cơ chế quản lý năng động, hiệu quả.

2. Hình thức cổ phần hóa: giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có, phát hành thêm cổ phiếu để thu hút vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

3. Phương thức cổ phần hoá: cổ phần hoá Công ty mẹ (được thành lập trên cơ sở văn phòng, đơn vị hạch toán phụ thuộc) và các đơn vị thành viên hạch toán độc lập chưa cổ phần hoá của Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam hiện nay.

4. Chuyển Công ty Khoáng sản thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

5. Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, trong đó:

a) Công ty mẹ là Tổng công ty cổ phần mà Nhà nước giữ cổ phần chi phối.

b) Các Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên mà Công ty mẹ có vốn góp chi phối.

6. Tên gọi của Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam sau khi cổ phần hóa:

- Tên tiếng Việt: Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam.

- Tên tiếng Anh: VIETNAM CONSTRUCTION IMPORT - EXPORT JOINT - STOCK CORPORATION.

- Tên giao dịch tiếng Anh: VINACONEX.

- Trụ sở chính: 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

7. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam: sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, xuất nhập khẩu.

8. Ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty: người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam được mua cổ phần ưu đãi theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

9. Việc giải quyết lao động dôi dư thực hiện theo quy định hiện hành.

10. Trình tự, thủ tục, nguyên tắc cổ phần hóa Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và các đơn vị thành viên thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Phần vốn tăng thêm do đấu giá bán cổ phiếu Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam được để lại nhằm tăng vốn nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam. Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng có hiệu quả số vốn này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan xử lý tài chính cho Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam khi cổ phần hóa theo quy định hiện hành và gửi kết quả xác định giá trị Tổng công ty về Bộ Tài chính để thẩm tra và quyết định công bố.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định chuyển Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam và các đơn vị thành viên hạch toán độc lập nói tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 thành công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu một thành viên theo quy định hiện hành; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh cần xử lý vượt quá thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Hội đồng quản trị Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng