THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 560/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày14 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trìnhsố 510/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 4 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phong tặng danhhiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho:

Ông Nông Văn Vân, Giám đốc Trungtâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phongtrào Thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảovệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Bắc Kạn, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và cá nhâncó tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- BTCN VPCP;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV(3b), Mai (10b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng