BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5610/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰCQUẢNG NINH VÀ PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC LẠNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ CôngThương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2006Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hànghóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 2 năm 2006quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;
Căn cứ Quyết định số 0679/QĐ-BT ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởngBộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc thành lập Phòng Quản lýXuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn và Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khuvực Quảng Ninh trực thuộc Bộ Thương mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay điều chỉnh,bổ sung nhiệm vụ của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh vàPhòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn trực thuộc vụ Xuất Nhậpkhẩu, Bộ Công Thương tại Điều 2 Quyết định số 0679/QĐ-BT ngày 01 tháng 6năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) như sau:Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa xuất khẩuhoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyềncủa Lãnh đạo Bộ Công Thương.

Điều 2. Vụ trưởng VụXuất Nhập khẩu có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể của Phòng Quảnlý xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh và Phòng Quản lý xuất nhập khẩukhu vực Lạng Sơn và thông báo cho địa phương, các tổ chức, cá nhân liênquan biết để thực hiện.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái vớiQuyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòngBộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu vàthủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công Thương,
- Các Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn;
- Phòng QL XNK KV Quảng Ninh và Lạng Sơn;
- Bộ trưởng các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương
- Lưu VT, XNK (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên