THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 562/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BỔ SUNG VỐN MUA BÙ LƯƠNG THỰC DỰ TRỮ QUỐC GIA ĐÃ XUẤT CỨU TRỢ, VIỆN TRỢNĂM 2009

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 4473/BTC-TCDT ngày 12 tháng 4 năm2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bộ Tài chính mua bổ sung 57.581tấn gạo đưa vào dự trữ quốc gia như đề nghị của Bộ tại văn bản số 4473/BTC-TCDT nêu trên.

Về nguồn kinh phí: Trích 480 tỷđồng (bốn trăm tám mươi tỷ đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm2010 và sử dụng 36 tỷ đồng (ba mươi sáu tỷ đồng) từ dự toán chi viện trợ năm2009 (viện trợ lẻ) chưa sử dụng hết chuyển nguồn sang năm 2010 để thực hiện vàcho phép quyết toán vào năm 2010.

2. Bổ sung 39 tỷ đồng (ba mươi chíntỷ đồng) từ dự toán chi sự nghiệp kinh phí thuộc ngân sách Trung ương năm 2010đã được Quốc hội phê duyệt để chi phí cho việc nhập, bảo quản và sửa chữa kho.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phínêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ:Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng