THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 562/TTG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Nhà xuất bản Bưu điện

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chứcChính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và các ý kiến của Tổng cục Bưu điện, Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương, Bộ Văn hoá - Thông tin

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đồng ý cho Tổng cục Bưu điện tách nhiệm vụ xuất bản bưu điện trong Trung tâm thông tin và xuất bản bưu điện nói tại điểm 2 Điều 4 của Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện để thành lập Nhà xuất bản Bưu điện thuộc Tổng cục Bưu điện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Vănhoá - Thông tin và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Khánh