BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5632/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quyết định số 4812/QĐ-BCT ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởngBộ Công Thương quy định Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin Thịtrường nước ngoài;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệthông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Banbiên tập Cổng thông tin Thị trường nước ngoài gồm các thành viên cótên trong danh sách kèm theo. Các thành viên hoạt động theo chế độ kiêmnhiệm.

Điều 2. Trưởng Ban biêntập chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về hoạt động của Ban biêntập, ban hành Quy chế hoạt động của Ban, lên kế hoạch hoạt động, tàichính, nhân sự nhằm đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và an toàn,cũng như khả năng phát triển mở rộng của Cổng thông tin.

Điều 3. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòngBộ, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Cụctrưởng Cục Xúc tiến thương mại, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Vụtrưởng Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương, Vụ trưởng Vụ Thịtrường châu Âu, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Mỹ, Vụ trưởng Vụ Thịtrường châu Phi, Tây Á, Nam Á, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đabiên, Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu và các thành viên có tên tại Điều 1chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu Văn Thư, TMĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

DANH SÁCH

BANBIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm Quyết định số 5632/QĐ-BCT ngày 21 tháng 10 năm 2008 củaBộ trưởng Bộ Công Thương)

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh

1

Trần Hữu Linh

Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Trưởng ban

2

Nguyễn Minh Huyền

Phó Giám đốc Trung tâm EcomViet, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Phó Trưởng ban

3

Nguyễn Thị Phương Trang

Chuyên viên Trung tâm EcomViet, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Thư ký

4

Hoàng Quốc Bình

Phó Trưởng phòng Vụ Xuất nhập khẩu

Thành viên

5

Nguyễn Cảnh Cường

Chuyên viên Vụ Châu Âu

Thành viên

6

Trần Ngọc Quân

Chuyên viên Vụ Châu Âu

Thành viên

7

Nguyễn Hoàng Dương

Chuyên viên Vụ Châu Á Thái Bình Dương

Thành viên

8

Trần Quang Huy

Phó Vụ trưởng Vụ Châu Phi, Tây Á, Nam Á

Thành viên

9

Nguyễn Thành Hải

Chuyên viên Cục quản lý cạnh tranh

Thành viên

10

Trần Thị Hoài Hương

Chuyên viên Cục Xúc tiến thương mại

Thành viên

11

Nguyễn Thị Hoàng Thúy

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên

Thành viên

12

Nguyễn Thu Thủy

Chuyên viên Vụ châu Mỹ

Thành viên