ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 557/TB-TU ngày 06/5/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của UBND huyện Văn Giang tại Tờ trình số 128/TT-UB ngày 22/5/2004 và biên bản bầu cử các chức danh UBND huyện khóa 17, nhiệm kỳ 2004-2009.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 160/TT-NV ngày 28 tháng 5 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử của Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang, nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Trí Phương.

Các Phó chủ tịch UBND huyện:

1- Bà Nguyễn Thanh Hiên

2- Ông Đỗ Ngọc Linh

Các ủy viên UBND huyện:

1- Ông Trần Xuân Tùng

2- Ông Ngô Văn Phương

3- Ông Nguyễn Văn Vân

4- Ông Bùi văn Tuất. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; UBND huyện Văn Giang và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách