THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH LIÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
-------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
n cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020, gồm các thành viên sau:

>> Xem thêm:  Biên bản họp Hội đồng quản trị có yêu cầu chữ ký của tất cả các cổ đông ? Cách soạn thảo biên bản họp ?

- Chủ tịch Hội đồng: Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các ủy viên:
+ Lãnh đạo Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ Tư pháp;
+ Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;
+ Lãnh đạo Bộ Công an;
+ Lãnh đạo Bộ Công Thương;
+ Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường;
+ Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

>> Xem thêm:  Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của Công ty cổ phần mới nhất 2020

+ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;
+ Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 2. Hội đồng thẩm định liên ngành có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020.
Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Hội đồng
1. Chủ tịch Hội đồng
- Chỉ đạo chung hoạt động của Hội đồng;
- Điều hành, phân công nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng thực hiện việc thẩm định;
- Triệu tập các cuộc họp của Hội đồng, ký kết luận thẩm định của Hội đồng;
- Quyết định thành lập Tổ chuyên gia Thẩm định liên ngành (nếu cần thiết).
2. Phó chủ tịch Hội đồng

>> Xem thêm:  Đã ly hôn chồng không cho gặp con phải làm như thế nào ? Quyền nuôi con khi ly hôn ?

- Thực hiện và chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công;
- Ký thay Chủ tịch Hội đồng các văn bản, kết luận do Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;
- Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc thuộc quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng khi được ủy quyền.
3. Thành viên Hội đồng
- Tham gia và có ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng thẩm định;
- Chịu trách nhiệm về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Điều 4. Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định liên ngành do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.
Điều 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định sử dụng nguồn chi thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Xem thêm:  Mẫu tờ khai điều chính, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu 08)

Điều 7. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các đồng chí có tên tại Điều 1 có trách nhiệm cử lãnh đạo cơ quan tham gia Hội đồng thẩm định và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, KTN, HC, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?