THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 573/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XUẤT VẮC XIN, THUỐC SÁT TRÙNG DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÒNG,CHỐNG DỊCH BỆNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn số 1116/BNN-TY số 1117/BNN-TY ngày 19 tháng 4 năm 2010, ý kiến của Bộ Tài chínhtại công văn số 5222/BTC-TCDT ngày 26 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20.000 lít thuốc sát trùngBenkocid; 300.000 liều vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợcác tỉnh: Thái Nguyên, Thái Bình phòng, chống dịch bệnh như đề nghị tại cáccông văn 1116/BNN-TY và số 1117/BNN-TY nêu trên.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng sốvắc xin nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịchỦy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Thái Bình chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng