CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 59/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Về xoá bỏ chế độ trang cấp đồ dùng gia đình.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ kết luận của Thường trực Hội đồng Bộ trưởng tại phiên họp ngày 8 tháng 1 năm 1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay xoá bỏ chế độ trang cấp đồ dùng gia đình đối với cán bộ, viên chức làm việc ở cơ quan, xí nghiệp có mức lương từ 463 đồng (ứng với chuyên viên 3 cũ) trở lên theo quy định tại Thông tư số 529-TTg ngày 8 tháng 12 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành quy định về vấn đề này.

Điều 2.- Quyết định này thay thế Thông tư số 529/TTg ngày 8 tháng 12 năm 1958 của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Tất cả cán bộ, viên chức được nâng bậc, đề bạt, xếp lương hoặc điều chỉnh lương từ trước ngày ra quyết định mà chưa được trang cấp cũng thi hành theo quyết định này.

Điều 3. - Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm các Uỷ ban Nhà nước, Thủ trưởng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

(Đã ký)

Phan Văn Khải