UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC
Số: 591/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1992

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 591/QĐ NGÀY 27-8-1992

BAN HÀNH BỐN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá ngày 27-12-1990;

- Xét đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

QUYẾT ĐỊNH:

Nay ban hành 4 (bốn) Tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 5668-1992 (ISO 3270-1984) Sơn, vecni và nguyên liệu của chúng. Nhiệt độ và độ ẩm để điều hoà và thử nghiệm;

TCVN 5669-1992 (ISO 1513-1973) Sơn và vecni. Kiểm tra và chuẩn bị mẫu thử;

TCVN 5670-1992 (ISO 1514-1974) Sơn và vecni. Tấm chuẩn để thử;

TCVN 2102-1992 (ISO 3668-1976) Sơn và vecni. So sánh trực quan mầu sơn - Thay thế TCVN 2102-77;

KT. CHỦ NHIỆM
Phó Chủ nhiệm

(Đã ký)

Đoàn Phương