UỶ BAN NHÂN DÂN

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/2013/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ VỐN ĐẦUTƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN KẾ HOẠCH NĂM 2014 TỪ NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNHQUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06.6.2003 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30.11.2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nướcnăm 2014;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30.11.2013 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhànước năm 2014; Quyết định số 2011/QĐ-BKHĐT ngày 31.12.2013 của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhànước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND17 ngày 10.12.2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phân bổ vốn đầu tưphát triển kế hoạch năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bảnkế hoạch năm 2014 từ nguồn vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh quản lý.

(Chi tiết theo phụ biểu đính kèm)

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyếtđịnh này; báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Các Sở,ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kêtỉnh; Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơquan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định số 598/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bắc Giang : Ban hành Quy định chế độ nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Giang