BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 60/2008/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Luật Di sản văn hoá và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản vănhoá;
Xét Công văn số 193/UBND-VX ngày 17 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân tỉnhQuảng Nam và hồ sơ di tích;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích quốcgia:

DITÍCH LỊCH SỬ

CĂNCỨ LIÊN KHU ỦY VÀ BAN QUÂN SỰ KHU V

XÃTRÀ MAI, HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM

Khu vực bảo vệ di tích được xác địnhtheo Biên bản và bản đồ các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Điều 2. Uỷ ban nhân dân cáccấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệmvụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theoquy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cụctrưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Giám đốc SởVăn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ TP;
- Lưu: VP; DSVH, NĐD.18.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Chiến Thắng