ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Số: 60/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 6 tháng 4 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành bản quy định về công tác thi đua khen thưởng

__________________________

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số: 53/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) ngày 25 tháng 2 năm 1985 và Chỉ thị số: 395/TTg của Thủ tướng Chính phủ,

Xét đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành bản quv định về công tác thi đua khen thưởng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các văn bản quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh trước đây trái với bản quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Giám đốc sở Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Quý Đăng