THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC XUẤT CẤP BỔ SUNG LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA
CHO TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 1069/LĐTBXH-BTXH ngày 08 tháng 4 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 31 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước để hỗ trợ đột xuất cho người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam chưa có hộ tịch, hộ khẩu gặp khó khăn về đời sống.

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định tại Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?