THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ CHUẨN VIỆC BẦU THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG NHIỆM KỲ 2004 – 2011
----------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;
Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 82/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2008 và Nghị định số 27/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2009;

>> Xem thêm:  Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào ?

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2011 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1378/TTr-BNV ngày 21 tháng 4 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê chuẩn việc bầu ông Nguyễn Mạnh Hiển, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004 – 2011.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và ông Nguyễn Mạnh Hiển chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).P
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng lao động ngắn ngọn, mới nhất năm 2020 và Những lưu ý khi ký hợp đồng lao động ?