THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 608/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNHGIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNGHÒA A-DÉC-BAI-GIAN VỀ HỢP TÁC VÀ TRỢ GIÚP LẪN NHAU TRONG CÁC VẤN ĐỀ VỀ HẢI QUAN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chínhphủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày08 tháng 9 năm 2014 củaChính phủ về việcphân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề ngh của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 54/TTr- BTC ngày 25 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồngý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Chính phủ nước Cộng hòa A-déc-bai-gian về hợp tác và trợ giúp lẫn nhautrong các vấn đề về hải quan.

Điều 2. Ủyquyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký chính thức Hiệp địnhvới đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Cộng hòa A-déc-bai-gian.

Điều 3. BộNgoại giao cấp giấy ủy quyền theo quy định./.

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, PL, HC, TH;
- Lưu: VT, QHQT(2).LH.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng