ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy ban nhân dân

huyện Văn Lâm nhiệm kỳ 2004 - 2009

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông báo số 551/TB-TU ngày 06/5/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy;

Xét đề nghị của UBND huyện Văn Lâm tại Tờ trình số 30/TT-UB ngày 02/6/2004 và biên bản bầu cử các chức danh UBND huyện Văn Lâm khóa 17, nhiệm kỳ 2004-2009.

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 168/TT-NV ngày 03 tháng 6 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử của Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, nhiệm kỳ 2004-2009 như sau:

Chủ tịch UBND huyện: Ông Đỗ Tiến Sĩ.

Các Phó chủ tịch UBND huyện:

1- Ông Lê Tuấn Kéo

2- Ông Nguyễn Văn Thịnh

Các ủy viên UBND huyện:

1- Ông Lỹ Duy Thu

2- Ông Trần Văn Đạt

3- Ông Ngô Thế Lập

4- Ông Đỗ Xuân Trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; UBND huyện Văn Lâm và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách