HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 61/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 1988

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 61/HĐBT NGÀY 16-4-1988

VỀ VIỆC PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ CỦA

HUYỆN ĐIỆN BIÊN THUỘC TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;

Căn cứ điều 16 của Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 12-9-1981;

Xét đề nghị của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và Ban Tổ chức của Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay phân vạch địa giới hành chính một số xã của huyện Điện Biên thuộc tỉnh Lai Châu như sau:

Chia xã Thanh Chăn thành hai xã lấy tên là xã Thanh Chăn và xã Thanh Hưng; tách bản Na Khếnh của xã Thanh Luông để sát nhập vào xã Thanh Hưng.

Sau khi phân vạch địa giới hành chính:

Xã Thanh Chăn có 8 bản là bản Co My, Na Khưa, Lếch Cang, Pom Mỏ Thái, Pa Lếch, Púng Nghiệu, Pha Điền, Pom Mỏ Thổ và 7 đội sản xuất là 5A, 5B, 7, 9A, 9B, 12, 13 với 2.113 hécta diện tích tự nhiên và 3.143 nhân khẩu.

Địa giới xã Thanh Chăn ở phía đông giáp xã Thanh Xương; phía tây giáp nước Lào; phía nam giáp xã Thanh yên; phía bắc giáp xã Thanh Hưng.

- Xã Thanh Hưng có 6 bản là bản Bó, Lếch Cuông, Mé, Nong Pết, Na Khếnh, PaPe và 9 đội sản xuất là đội 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13 và 1.932 hécta diện tích tự nhiên và 3.042 nhân khẩu.

Địa giới xã Thanh Hưng ở phía đông giáp xã Thanh Xương; phía tây giáp nước Lào; phía nam giáp xã Thanh Chăn; phía bắc giáp xã Thanh Luông.

- Xã Thanh Luông có 10 bản là bản Bánh, Hoong Hin, Cang Ná, Noọng, Lé, Ló, Loọng Tóng, Pe Nọi, Pe Luông và Nghịu với 3.805 hécta diện tích tự nhiên và 3.599 nhân khẩu.

Địa giới xã Thanh Luông ở phía đông giáp thị trấn Điện Biên; phía tây giáp nước Lào; phía nam giáp xã Thanh Hưng; phía bắc giáp xã Thanh Nưa.

Điều 2. - Uỷ ban Nhân dân tỉnh Lai Châu và Ban Tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh