THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VÊ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT “HỖ TRỢ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC VIỆT NAM” DO ADB VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định sổ 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại vãn bản số 9717/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 12 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam” (Dự án) với các nội dung chủ yếu sau:

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

1. Nhà tài trợ: Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).
2. Cơ quan chủ quản: Bộ Nội vụ.
3. Mục tiêu chính: Khoản tài trợ sẽ giúp Bộ Nội vụ bổ sung nguồn lực để xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả”; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ với đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, có đủ phẩm chất, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; giúp Chính phủ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội và cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
4. Hoạt động chính của Dự án:
- Triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch.
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức danh công chức theo ngạch và hạng viên chức.
- Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.
- Chia sẻ kinh nghiệm về quản lý sự thay đổi trong các cơ quan đơn vị.
5. Thời gian thực hiện Dự án: đến năm 2016.
6. Tổng kinh phí của Dự án: 1.250.000 USD, trong đó:

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

- Vốn ODA do ADB viện trợ không hoàn lại: 1.000.000 USD.
- Vốn đối ứng phía Việt Nam: 250.000 USD (Bộ Nội vụ bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm để thực hiện).
7. Cơ chế tài chính trong nước: Ngân sách nhà nước cấp phát cho Bộ Nội vụ (theo phương thức ghi thu, ghi chi ngân sách nhà nước).
Điều 2. Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm phê duyệt và tổ chức thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, QHQT(3). HN.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất ? Cách cấp lại sổ đỏ ?