THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 61/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 8 tháng 2 năm 1994
QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1994

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để bảo đảm thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1994 đã được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ tư quyết định;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 - Nay ban hành hệ thống chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1994 do Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2 - Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ giao, các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện kế hoạch. Các cấp không được tự ý thay đổi những chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ giao. Trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3 - Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1994 đã được Quốc hội và Chính phủ quyết định, giao thêm một số chỉ tiêu hướng dẫn cần thiết cho các Bộ, địa phương để bảo đảm những cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân, thực hiện theo đúng định hướng của kế hoạch đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn các Bộ, địa phương các chỉ tiêu thu chi ngân sách Nhà nước.

Điều 4 - Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước do thủ tướng chính phủ giao và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác phù hợp với định hướng của kế hoạch Nhà nước.

Điều 5 - Uỷ ban kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì cùng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan kiểm tra, theo dõi việc thực hiện, đề xuất những biện pháp giúp chính phủ xử lý các cân đối lớn và điều hành thực hiện kế hoạch.

Điều 6 - Bãi bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 7 - Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1994

(Ban hành kèm theo quyết định số 61-TTg ngày 8-2-1994 của Thủ tướng Chính phủ)

I. Giao cho các Bộ:

1. Sản xuất: Điện thương phẩm (giao cho Bộ năng lượng).

2. Xuất, nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu (giao cho Bộ Thương mại).

3. Hàng hoá, vật tư, thiết bị trọng yếu dự trữ quốc gia: Thóc, xăng dầu, thép, thiết bị, hàng đặc chủng cho quốc phòng và an ninh.

4. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư của Ngân sách Nhà nước.

Danh mục vốn đầu tư một số công trình quan trọng.

5. Tài chính - Tín dụng:

Giao cho các Bộ, ngành:

Tổng mức chi ngân sách và chi tiết các khoản chi (kể cả các chương trình quốc gia).

Giao cho Bộ Tài chính:

Tổng mức thu ngân sách Nhà nước.

Giao cho Tổng Cục Hải quan:

Tổng mức thu thuế xuất, nhập khẩu.

Giao cho ngân hàng Nhà nước:

Tổng mức vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

II. Giao cho các tỉnh, thành phố:

1. Đầu tư xây dựng cơ bản:

Tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư của Ngân sách Nhà nước.

Danh mục, vốn đầu tư một số công trình quan trọng.

2. Tài chính:

Tổng số thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn (không kể thuế xuất, nhập khẩu do Hải quan thu).

Tổng số chi ngân sách địa phương.

Cấp bổ sung từ ngân sách Trung ương (nếu có)./.

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Phan Văn Khải