THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC HỖ TRỢ VẮC XIN LMLM, HÓA CHẤT KHỬ TRÙNG CHO TỈNH QUẢNG NAM
-----------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 911/BNN-TY ngày 06 tháng 4 năm 2011, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 5150/BTC-TCDT ngày 20 tháng 4 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 100.000 liều vắc xin LMLM type O và 10.000 lít hóa chất khử trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch bệnh LMLM như đề nghị của Bộ tại công văn nêu trên.
Việc xuất cấp, tiếp nhận, quản lý, sử dụng số vắc xin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐP, KTN:
- Lưu: VT, KTTH(3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?