THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 619/TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 1993
QUYếT địNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc điều chỉnh tổng hợp điểm hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Điều chỉnh lại bảng điểm quy định theo tiêu chuẩn từng yếu tố để phân hạng đất tính thuế của các cây trồng chính ban hành kèm theo Nghị định số 73-CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ như sau:

Toàn bộ đất trồng cây lâu năm.

Chia làm 5 hạng sau:

Hạng đất Tổng số điểm của 5 yếu tố

I Từ 40 điểm trở lên và trong 4 yếu tố đất, khí hậu, thời tiết, điều kiện tưới tiêu, địa hình không có yếu tố nào xấu

nhất

II Từ 36 đến 39 điểm.

III Từ 32 đến 35 điểm.

IV Từ 28 đến 31 điểm.

V Dưới 28 điểm

Điều 2.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

(Đã ký)

Phan Văn Khải