NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 1997
Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ cấp, thu hồi
giấy phép kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế cho Vụ Các định chế Tài chính

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/5/1990;

Căn cứ Nghị định 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Vụ Các định chế Tài chính và Vụ Quản lý ngoại hối được quy định tại Quyết định 446/QĐ-NH9 ngày 5/11/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giao Vụ Các định chế Tài chính nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy phép kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế đối với các định chế tài chính hoạt động tại Việt Nam;

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3.- Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối và Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

(Đã ký)

Cao Sĩ Kiêm