BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6215/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN, QUYCHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM, QUY CHUẨN KỸTHUẬT VIỆT NAM THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ban hành kèm theo Quyết địnhsố 0752/QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn, Quychuẩn kỹ thuật và quy trình xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹthuật Việt Nam thuộc ngành Công Thương.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòngBộ; Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơnvị, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ;
- Website Bộ CT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

QUY CHẾ

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUYTRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM, QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM THUỘCNGÀNH CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6215/QĐ-BCT ngày 24 tháng 11 năm 2008 của Bộtrưởng Bộ Công Thương)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban kỹ thuật Tiêuchuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật thuộc ngành Công Thương

1. Chức năng, nhiệm vụ:

Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn, Quy chuẩnkỹ thuật thuộc ngành Công Thương (sau đây gọi tắt là Ban Tiêu chuẩn – Quychuẩn, viết tắt là Ban TCQC) là tổ chức tư vấn hoạt động kiêm nhiệm do Bộ CôngThương thành lập, thực hiện nhiệm vụ tư vấn giúp lãnh đạo Bộ quản lý, tổ chứcvà triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

2. Thành viên của Ban TCQC:

a) Ban TCQC có số lượng 7 – 9người, bao gồm đại diện của Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương và đạidiện từ các tổ chức khoa học và công nghệ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, các tổchức khác có liên quan, người tiêu dùng và các chuyên gia.

Ban TCQC bao gồm: Trưởng ban,Thư ký và các ủy viên.

Bộ phận thường trực Ban TCQC baogồm: Trưởng ban và Thư ký là Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách chuyên ngành củaVụ Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm kỳ hoạt động của Ban TCQClà ba (03) năm.

b) Nhiệm vụ của các thành viênBan TCQC:

- Trưởng ban: Trưởng ban TCQC cónhiệm vụ tổ chức, điều hành hoạt động của Ban theo quy định của Quy chế này;Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp của Ban;

- Thành viên thư ký: Chuẩn bịnội dung, chương trình làm việc,các tài liệu có liên quan cho các cuộc họp củaBan; Tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện các quyết định của Ban; Lưu trữ,bảo quản các hồ sơ, tài liệu.

- Các thành viên khác: Tham giađầy đủ các kỳ họp của Ban; Nghiên cứu tài liệu, góp ý các vấn đề được đưa rathảo luận trong các cuộc họp; Đề xuất các ý kiến tại các phiên họp của Ban.

Điều 2. Kinh phí hoạt động

Kinh phí hoạt động của Ban TCQCđược bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ CôngThương theo kế hoạch hàng năm.

Chương 2.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬTTHUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Điều 3. Hoạt động Ban TCQC

1. Ban TCQC thực hiện các nhiệmvụ phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 60 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹthuật, cụ thể như sau:

a) Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuấtquy hoạch, kế hoạch năm năm và hàng năm về xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, Quychuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc ngành Công Thương;

b) Tổ chức biên soạn, hoàn thiệncác dự thảo về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đề trình cấp có thẩm quyền thẩmđịnh và ban hành theo quy định;

c) Tham gia các hoạt động tư vấnxây dựng kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật hàng năm củaBộ Công Thương;

d) Góp ý kiến xây dựng các vănbản quy phạm pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật;

đ) Tham gia hoạt động hợp tácquốc tế về tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý củangành Công Thương;

e) Tham gia hoạt động tuyêntruyền, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong ngành côngthương;

g) Tư vấn cho cấp có thẩm quyềnxử lý vi phạm hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lýcủa ngành công thương;

h) Tư vấn cho cấp có thẩm quyềngiải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuậttheo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt độngcủa Ban TCQC

Ban TCQC làm việc theo nguyêntắc đồng thuận trên cơ sở thảo luận, góp ý kiến công khai, dân chủ. Bộ phậnthường trực của Ban TCQC có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng và thông qua BanTCQC thẩm định, trước khi trình lãnh đạo Bộ các nội dung sau đây:

1) Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩnquốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương baogồm kế hoạch năm năm và hằng năm trên các cơ sở:

- Yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội;

- Đề nghị của tổ chức, cá nhân.

2) Tổ chức hoàn thiện các dựthảo về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật để trình cấp có thẩm quyền thẩm tra,thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do BộCông Thương chủ trì xây dựng.

Chương 3.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA, QUY CHUẨNKỸ THUẬT THUỘC NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Điều 5. Nguyên tắc chung

Quy trình xây dựng dự thảo tiêuchuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thươngphải phù hợp với quy trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹthuật theo quy định tại Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn vàThông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Côngnghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 6. Quy trình xây dựng dựthảo tiêu chuẩn quốc gia thuộc ngành Công Thương

Quy trình xây dựng dự thảo tiêuchuẩn quốc gia thuộc ngành Công Thương bao gồm các bước sau:

1. Lập kế hoạch:

a) Hàng năm, căn cứ chiến lược,quy hoạch phát triển ngành, hướng dẫn kế hoạch KHCN hàng năm từ Bộ KH&CN,đề xuất xây dựng tiêu chuẩn quốc gia từ các đơn vị (theo các mẫu tại Phụ lụcII, III của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoahọc và Công nghệ), Bộ phận thường trực Ban TCQC tổng hợp, lập dự thảo khung kếhoạch xây dựng tiêu chuẩn phù hợp với tiến độ triển khai các nhiệm vụ KHCN hàngnăm của Bộ;

b) Ban TCQC tổ chức các cuộc họptư vấn, đề xuất các tiêu chuẩn cần xây dựng để tổng hợp vào kế hoạch KHCN hàngnăm của Bộ;

c) Gửi dự kiến kế hoạch xây dựngtiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Công Thương của năm kế hoạch để Bộ Khoa họcvà Công nghệ xem xét, phê duyệt.

2. Triển khai thực hiện kếhoạch:

Căn cứ kế hoạch xây dựng tiêuchuẩn đã được phê duyệt, Bộ giao các đơn vị triển khai xây dựng dự thảo tiêuchuẩn.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ,tổ chức việc biên soạn dự thảo và viết thuyết minh cho dự thảo tiêu chuẩn quốcgia.

Sau khi hoàn thành dự thảo, đơnvị thực hiện gửi Bộ (qua Ban TCQC) hồ sơ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc giacủa đơn vị, Ban TCQC tổ chức hội nghị chuyên đề với sự tham gia của các bên cóliên quan để thảo luận và góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia.

Đơn vị biên soạn thực hiện việctổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, lậphồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

3. Thẩm tra dự thảo tiêu chuẩnquốc gia và đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, ban hành

Ban TCQC tổ chức việc thẩm tradự thảo tiêu chuẩn quốc gia và trình lãnh đạo Bộ để chuyển hồ sơ dự thảo nóitrên đến Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức thẩm định, ban hành.

Trong trường hợp dự thảo cầnphải hoàn thiện tiếp, Ban TCQC chuyển hồ sơ, yêu cầu đơn vị thực hiện tiếp tụchoàn thiện dự thảo theo các ý kiến góp ý.

4. Bộ phận thường trực Ban TCQCtheo dõi tiến độ xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phù hợp với những quy định chungvề công tác quản lý hoạt động KHCN hàng năm, thực hiện thống kê về hoạt độngxây dựng, ban hành, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia trong ngành Công Thương.

Điều 7. Quy trình xây dựng dựthảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏquy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc ngành Công Thương

Bộ Công Thương xây dựng và banhành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc các lĩnh vực được phân công theo quyđịnh tại các Điểm e, k Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm2007 của Chính phủ, các bước thực hiện như sau:

1. Lập và phê duyệt kế hoạch xâydựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

a) Lập dự thảo kế hoạch xây dựngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng năm:

Quý I hàng năm, căn cứ vào nhucầu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, các cơquan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi đề nghị kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹthuật quốc gia cho năm sau bằng văn bản đến Bộ Công Thương kèm theo dự án xâydựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để xem xét, tổng hợp. Nội dung xây dựng kếhoạch và dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật hàng năm được thực hiện theo các mẫutại Phụ lục II, III của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quychuẩn kỹ thuật.

Căn cứ quy hoạch, kế hoạch pháttriển quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương, Ban TCQC tổ chức việc xemxét, tư vấn cho lãnh đạo Bộ kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của năm sauđược sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các đề xuất kế hoạch xây dựng, sửa đổi, bổsung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tổng hợp vào kế hoạch KHCN hàngnăm của Bộ.

b) Lấy ý kiến về dự thảo kếhoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật hàng năm, xét duyệt kế hoạch xây dựng quychuẩn kỹ thuật quốc gia

Bộ phận thường trực Ban TCQC gửidự thảo kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật hàng năm của Bộ Công Thương đếncác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến, đồng thời thông báotrên trang tin điện tử (website) của Bộ Công Thương. Thời gian lấy ý kiến là bamươi (30) ngày, kể từ ngày gửi dự thảo đi lấy ý kiến.

Bộ phận thường trực Ban TCQCtổng hợp, xử lý các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch xây dựng quychuẩn kỹ thuật quốc gia và tổng hợp vào dự thảo kế hoạch KHCN hàng năm của Bộ.

c) Phê duyệt kế hoạch hàng nămxây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Công Thương

Bộ phận thường trực Ban TCQC gửidự thảo kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật của Bộ tới Bộ Khoa học và Côngnghệ để Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức việc xem xét, phê duyệt kế hoạch hàngnăm xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Triển khai thực hiện xây dựngquy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

Căn cứ kế hoạch xây dựng quychuẩn kỹ thuật quốc gia đã được phê duyệt, các đơn vị được giao thực hiện nhiệmvụ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện quy trình xây dựng theo đúnghướng dẫn đã quy định tại các mục 1.1, 1.2 khoản 1 phần IV; Trình bày và thểhiện nội dung quy chuẩn kỹ thuật thực hiện theo Phần V của Thông tư số23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướngdẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Hồ sơ xây dựng quy chuẩn kỹthuật bao gồm dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kèm theo thuyết minh sau khiđược Ban soạn thảo hoàn thiện và đủ điều kiện, cần gửi Ban TCQC để lấy ý kiếncác tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại mục 1.3, khoản 1 Phần IVcủa Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học vàCông nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

Trong trường hợp dự thảo cầnphải hoàn thiện tiếp, Ban TCQC chuyển hồ sơ, yêu cầu đơn vị thực hiện tiếp tụchoàn thiện dự thảo theo các ý kiến góp ý.

3. Thẩm định và ban hành quychuẩn kỹ thuật quốc gia:

Quy trình thẩm định và ban hànhquy chuẩn kỹ thuật được thực hiện theo đúng hướng dẫn đã quy định tại các mục1.4, 1.5 khoản 1 Phần IV của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quychuẩn kỹ thuật.

Bộ phận thường trực Ban TCQCtheo dõi tiến độ xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp với những quyđịnh chung về công tác quản lý hoạt động KHCN hàng năm, thực hiện thống kê vềhoạt động xây dựng, ban hành, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong ngànhcông thương.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung,thay thế, hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật

a) Định kỳ 5 (năm) năm một lần,các quy chuẩn kỹ thuật cần phải được rà soát. Bộ quy định đầu mối thực hiệnviệc rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuật (sau đâygọi tắt là đầu mối rà soát) của Bộ Công Thương như sau:

Cục kỹ thuật an toàn và môitrường công nghiệp là đầu mối rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ cácquy chuẩn kỹ thuật quy định tại Điểm e Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ;

Cục Thương mại điện tử và Côngnghệ thông tin là đầu mối rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các quychuẩn kỹ thuật quy định tại Điểm k Điều 23 của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01tháng 8 năm 2007 của Chính phủ.

b) Trình tự và thủ tục rà soátquy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện theo Điểm 1; Sửa đổi, bổ sung, thay thếquy chuẩn kỹ thuật quốc gia thực hiện theo Điểm 2; Hủy bỏ quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia thực hiện theo Điểm 3 Phần V Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định vàban hành quy chuẩn kỹ thuật.

c) Hàng năm, đầu mối rà soát gửiđăng ký kế hoạch rà soát tới Ban TCQC để xem xét đề nghị Bộ đưa vào kế hoạchKHCN chung của Bộ theo tiến độ chung.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Tổ chức thực hiện

Vụ Khoa học và Công nghệ cótrách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổ chức thực hiện Quy chế này.

Các vấn đề vướng mắc phát sinhtrong quá trình thực hiện, Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm nghiên cứu,tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng