UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC
Số: 623/QĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 1986

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành ba tiêu chuẩn Nhà nước 

CHỦ NHIỆM

UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá;

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp thực phẩm trong công văn số 48-CNTP/KT ngày 26-4-1984,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay ban hành các tiêu chuẩn Việt Nam:

TCVN 4285-86. Thuốc lá điếu. Phương pháp thử;

TCVN 4286-86. Thuốc lá điếu đầu lọc. Phân tích cảm quan bằng phương

pháp cho điểm;

TCVN 4287-86. Thuốc lá điếu đầu lọc.

Điều 2. - TCVN 4285-86 và TCVN 4286-86 ban hành để chính thức áp dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7-1987 và phải được nghiêm chỉnh chấp hành trong tất cả các ngành, các địa phương có liên quan. TCVN 4287-86 ban hành để khuyến khích áp dụng.

Đoàn Phương

(Đã ký)

Chủ nhiệm

(Đã ký)

Đoàn Phương