THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN HTKT “XÂY DỰNG NĂNG LỰC BAN QUẢN LÝ
DỰ ÁN CHUYÊN NGHIỆP” DO ADB TÀI TRỢ
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2437/BKHĐT-KTĐN ngày 24 tháng 4năm 2015,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng năng lực Ban quản lý dự án chuyên nghiệp” do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) viện trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), như sau:
- Tổng mức vốn của Dự án là 1.600.000 USD, trong đó: Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) viện trợ không hoàn lại thông qua ADB: 1.500.000 USD, vốn đối ứng: 100.000USD.
- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Mục tiêu tổng quát của hỗ trợ kỹ thuật là nâng cao hiệu quả chuẩn bị và thực hiện các dự án nguồn vốn ODA ở Việt Nam. Mục tiêu cụ thể của hỗ trợ kỹ thuật là tăng cường tính chuyên nghiệp của các Ban quản lý dự án cấp tỉnh trong các tỉnh và ngành thuộc phạm vi của Dự án hỗ trợ kỹ thuật.
- Những hoạt động chính:
- Thời hạn thực hiện Dự án: 2 năm (2015 - 2017).
- Cơ chế tài chính của Dự án:
+ Đối với phần vốn viện trợ không hoàn lại do Quỹ Giảm nghèo Nhật Bản (JFPR) viện trợ không hoàn lại thông qua ADB do ADB quản lý và chi trả.
+ Phần vốn đối ứng: Do Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí trong ngân sách hàng năm.
Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh văn kiện, tiến hành các thủ tục để phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật nói trên, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và theo đúng các quy định hiện hành.

>> Xem thêm:  Thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con với tên khác được không ? Quy định về việc sửa đổi giấy khai sinh ?

Điều 3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB Hiệp định Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Xây dựng năng lực Ban quản lý dự án chuyên nghiệp” nói trên theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, HC, KTN; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

>> Xem thêm:  Không có tên cha trong giấy khai sinh thì có để con mang họ cha được không ? Sửa lại tên bố mẹ trong giấy khai sinh ?