THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 625/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 646/TTr-BTĐKT ngày 16 tháng 5 năm 2008)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Bằngkhen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc thành phố HảiPhòng (có danh sách kem theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đếnnăm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ bannhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương,các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.


Nơi nhận :- UBND thành phố Hải Phòng;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV(3b).10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

DANH SÁCH

TẶNGBẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 625 /QĐ-TTg, ngày 26/5/2008 của Thủ tướngChính phủ)

I. TẬP THỂ:

1. Công ty Trách nhiệm hữu hạnTrung Kiên, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng;

2. Công ty hợp danh Công nghệTàu thuỷ STC, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2005 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN:

1. Ông Đinh Thành Công, Giám đốcSở Nội vụ thành phố Hải Phòng;

2. Ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịchLiên minh Hợp tác xã, thành phố Hải phòng;

3. Ông Bùi Thanh Tùng, Giám đốcSở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng;

4. Ông Đặng Ngọc Oanh, Giám đốcCông ty Nam Triệu, Công an thành phố Hải Phòng;

Đã có thành tích trong công táctừ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội vàbảo vệ Tổ quốc./.