THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 627/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước (Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương (Tờtrình số 607/TTr-BTĐKT ngày 13 tháng 5 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đuacủa Chính phủ cho:

1. Văn phòng Uỷ ban nhân dântỉnh Bình Phước;

2. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội tỉnh Bình Phước;

3. Hội Cựu chiến binh tỉnh BìnhPhước;

4. Nhân dân và cán bộ huyện LộcNinh, tỉnh Bình Phước.

Đã hoàn thành xuất sắc toàn diệnnhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của tỉnh BìnhPhước.

Điều 2. Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cáctập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:- UBND tỉnh Bình Phước;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV(3b).10

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng