THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm

ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2005)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Để thực hiện Nghị quyết Số 35/NQ-TW ngày 09 tháng 02 năm 2004 của Bộ Chính trị về việc tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2004 - 2005,

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005,

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2005), sau đây gọi tắt là Ban Tổ chức.

Điều 2. Ban Tổ chức Nhà nước có nhiệm vụ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam tại Hà Nội và các địa phương theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2004 - 2005. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Tổ chức do đồng chí Trưởng Ban phân công cụ thể.

Điều 3. Ban Tổ chức Nhà nước gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an - Trưởng Ban.

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương - Phó Trưởng Ban.

3. Đồng chí Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin - Phó Trưởng Ban.

4. Đồng chí Trần Quang Trọng, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân - Uỷ viên Thường trực.

5. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài Chính - Uỷ viên.

6. Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng - Uỷ viên.

7. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao - Uỷ viên.

8. Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Uỷ viên.

9. Đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Uỷ viên.

10. Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội - Uỷ viên.

11. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng - Uỷ viên.

12. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội - Uỷ viên.

18. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước - Uỷ viên.

14. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ - Uỷ viên.

15. Đại diện Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Uỷ viên.

16. Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Uỷ viên.

17. Đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam - Uỷ viên.

18. Đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam - Uỷ viên.

Điều 4. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Tổ chức, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên trong Ban Tổ chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm