ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông dân lập Nguyễn Du

_______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998;

Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD &ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học;

Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập;

Căn cứ Công văn số 4681/TCCB ngày 10/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý thành lập Trường THPT dân lập Kim Động tại huyện Kim Động và Trường THPT dân lập Nguyễn Du tại huyện Phù Cừ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 179/TT-SNV ngày 21/6/2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường THPT Dân lập Nguyễn Du.

Trường THPT Dân lập Nguyễn Du có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động.

Địa điểm: Trường THPT Dân lập Nguyễn Du đặt tại thị trấn Trần Cao - huyện Phừ Cừ.

Điều 2. Phê duyệt Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Nguyễn Du gồm các ông (bà) có tên sau:

1- Ông Lê Ngọc Tân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà trường:

2- Ông Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Hiệu trưởng Nhà trường.

Điều 3.Trường THPT Dân lập Nguyễn Du hoạt động theo đúng quy chế về tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ và Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Nguyễn Du chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách