HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
Số: 63/HĐBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vào trường Đại học Sư phạm Việt Bắc

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;

Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành Quy chế mở trường, mở lớp Đại học, Trung học chuyên nghiệp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vào trường Đại học Sư phạm Việt Bắc.

Từ nay, trường Đại học Sư phạm Việt Bắc có thêm nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng giáo viên cấp 2 trình độ cao đẳng cho các tỉnh miền núi phía Bắc.

Điều 2. Ông Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc có nhiệm vụ bàn giao học sinh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên, tài sản, tài chính của trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc cho ông Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Việt Bắc theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Bộ Giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể việc sáp nhập trường bảo đảm mọi hoạt động thường xuyên của trường trong năm học 1990-1991.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Trưởng ban Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ, các đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước và Thủ tướng các cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Thái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Đang cập nhật

(Đã ký)

Nguyễn Khánh