ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 636/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 03 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP TỔ KIỂM TRA XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chứcHĐND&UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lýphản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ kiểmtra xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, gồm các thành viên:

1. Ông Đàm Minh Tuấn - Phó giám đốcSở Nội vụ - Tổ trưởng;

2. Bà Mai Thị Kim Oanh - TrưởngPhòng KSTTHC, Văn phòng UBND tỉnh - Tổ phó;

3. Ông Trần Ngọc Xuân - Trưởngphòng CCHC, Sở Nội vụ - Tổ phó;

4. Đại diện Thanh tra Sở Nội vụ -Thành viên;

5. Đại diện Phòng CCHC Sở Nội vụ -Thành viên;

6. Đại diện Phòng KSTTHC Văn phòngUBND tỉnh - Thành viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạncủa Tổ kiểm tra

1. Nhiệm vụ:

- Khi có sự chỉ đạo của Chủ tịchUBND tỉnh, Tổ kiểm tra tổ chức kiểm tra đột xuất, không thông báo trước thờigian, địa điểm, đối tượng kiểm tra đối với những phản ánh, kiến nghị của cánhân, tổ chức liên quan đến những hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thựchiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính trong việc giải quyết thủtục hành chính của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã,phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, xác minh làm rõ nộidung phản ánh, kiến nghị; nguyên nhân và trách nhiệm của cán bộ công chức, viênchức, cơ quan, đơn vị đối với hành vi chậm trễ, gây phiền hà, không thực hiệnhoặc thực hiện không đúng quy định hành chính trong việc giải quyết thủ tụchành chính.

- Kiến nghị với các sở, ban, ngành,UBND huyện, thành phố giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức theođúng quy định của pháp luật đồng thời xem xét phê bình, nhắc nhở hoặc xử lý kỷluật CCVC vi phạm theo phân cấp.

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tìnhhình kết quả thực hiện; trường hợp phức tạp cần phải điều tra, xác minh làm rõhoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến việc giải quyết thủtục hành chính thì kịp thời báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạocụ thể.

2. Quyền hạn:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ,Tổ kiểm tra có các quyền hạn sau:

- Yêu cầu các cá nhân, tổ chức cóphản ánh, kiến nghị cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan đếnnội dung phản ánh, kiến nghị;

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị và công chức, viên chức có liên quan báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịpthời các thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung phản ánh, kiếnnghị.

- Làm việc với Thủ trưởng cơ quan,đơn vị có liên quan để trưng tập thêm cán bộ, công chức phục vụ cho công táckiểm tra, xử lý khi thật sự cần thiết.

- Tổ chức đối chất giữa bên phảnánh, kiến nghị và bên bị phản ánh, kiến nghị khi cần thiết.

- Thực hiện các biện pháp nghiệp vụđảm bảo chứng cứ cho việc kết luận, đề xuất giải quyết vụ việc.

Điều 3.

1. Trong quá trình hoạt động, Tổtrưởng Tổ kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

2. Kinh phí phục vụ cho hoạt độngcủa Tổ kiểm tra sử dụng từ nguồn chi cho CCHC hàng năm của ngân sách cấp qua SởNội vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủtịch UBND các xã, phường, thị trấn, các cá nhân, tổ chức có liên quan và cácthành viên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các phó CT;
- Như điều 4;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến