ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HƯNG YÊN

Về việc thành lập Trường Trung học Phổ thông dân lập Kim Động

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02/12/1998;

Căn cứ Quyết định số 23/2000/QĐ-BGD &ĐTngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học;

Căn cứ Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD &ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập;

Căn cứ Công văn số 4681/TCCB ngày 10/6/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đồng ý thành lập Trường THPT dân lập Kim Động tại huyện Kim Động và Trường THPT dân lập Nguyễn Du tại huyện Phù Cừ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 179/TT-SNV ngày 21/6/2004.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trường THPT Dân lập Kim Động.

Trường THPT Dân lập Kim Động có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động.

Địa điểm: Trường THPT Dân lập Kim Động đặt tại thị trấn Lương Bằng - huyện Kim Động.

Điều 2. Phê duyệt Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Kim Động gồm các ông (bà) có tên sau:

1- Bà Lê Thị Kim Dung giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng Nhà trường;

2- Ông Vũ Xuân Hòe giữ chức Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Điều 3.Trường THPT Dân lập Kim Động hoạt động theo đúng quy chế về tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập được ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định số 23/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh, thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND huyện Kim Động và Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Kim Động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đình Phách