THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phân định các lô dầu khí khu vực Vịnh Bắc Bộ.

___________________________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 06 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12 tháng 09 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam tại Công văn số 6289/CV-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân định các lô dầu khí khu vực Vịnh Bắc Bộ (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỦ TƯỚNG

Phó Thủ tướng

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng