THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 64/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN NHIỆMKỲ 2004 - 2011

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chứcChính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị quyết 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài nhiệm kỳhoạt động 2004 – 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại tờ trình số 4349/TTr-UBND ngày11 tháng 12 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 4238/TTr-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễnnhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2004 - 2011của ông Đỗ Hoàng Việt, để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịchHội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An và ông Đỗ Hoàng Việtchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng