THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ SỐ 65/ 2007/QĐ-TTg NGÀY 11 THÁNG 05 NĂM 2007

VỀ VIỆC BANHÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦAKHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG

THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

Căncứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ LuậtĐầu tư  ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xétđề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh AnGiang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyQuy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng,Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng


QUY CHẾ

Hoạt động của Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg

ngày 11 tháng 5năm 2007Â của Thủ tướng Chính phủ)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNHCHUNG

Điều 1. Quy chế này quy định hoạt động, một số chính sách tổ chức quản n nước đối với Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang; quyền nghĩa vụ của các tổ chức, nhân trong nước nước ngoài hoạt động đầu , kinh doanh tại Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang.

Điều 2.

1. Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang khu vực ranh giới địa xác định thuộc lãnh thổ chủ quyền quốc gia với các khu chức năng môi trường đầu , kinh doanh thuận lợi nhất theo các quy định hiện hành bao gồm hạ tầng kinh tế - hội chính sách, chế quản thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, phù hợp với chế thị trường.

2. Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên là 265,83 km2, baogồm: khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương, khu vực cửa khẩu Khánh Bình và khu vực cửa khẩuTịnh Biên, cụ thể như sau:

a) Khu vực cửakhẩu Vĩnh Xương, có diện tích tự nhiên 99,16 km2, gồm thị trấn Tân Châuvà các xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa, Tân An, Phú Lộc, Long An thuộc huyện Tân Châu. Ranhgiới địa lý được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp:biên giới Campuchia;

- Phía Nam giáp:các xã phía Nam huyện Tân Châu và một phần xã Long Sơn (huyện Phú Tân);

- Phía Đông giáp:sông Tiền;

- Phía Tây giáp:huyện An Phú.

b) Khu vực cửakhẩu Tịnh Biên có diện tích tự nhiên 92,55 km2, gồm các thị trấn TịnhBiên, Nhà Bàng và các xã: An Nông, An Phú, Nhơn Hưng thuộc huyện Tịnh Biên. Ranhgiới địa lý được xác định như sau:

- Phía Tây giáp:Campuchia;

- Phía Đông - Bắcgiáp: thị xã Châu Đốc;

- Phía Đông giáp:xã Thới Sơn, An Cư;

- Phía Nam giáp:xã Lê Trì.

c) Khuvực cửa khẩu Khánh Bình có diện tích tự nhiên là 74,12 km2, gồm thị trấnLong Bình và các xã Khánh Bình, Khánh An, Quốc Thái, Nhơn Hội và Phú Hữu thuộc huyệnAn Phú. Ranh giới địa lý được xác định như sau:

- Phía Bắc giáp:sông Bình Di và biên giới Campuchia;

- Phía Nam giáp:xã Phú Hội, xã Phước Hưng;

- Phía Đông giáp:xã Phú Hữu;

- Phía Tây giáp:sông Bình Di và biên giới Campuchia.

Điều 3. Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang

1. Xây dựng phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang trở thành vùng động lực, trung tâm liên kết kinh tế của các nước tiểu vùng sông Mêkông trên hành lang kinh tế Đông - Tây, trước hết trong quan hệ Việt Nam - Campuchia.

2. Xây dựng các khu trung tâm thuộc Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giangtrở thành đô thị biên giới, khai thác hiệu quả các điều kiện về vị trí địa , chính trị, kinh tế, văn hoá hội trong quá trình giao lưu kinh tế quốc tế để thúc đẩy phát triển kinh tế, phát huy tác dụng lan toả của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang đối với các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông, trước hết giữa Việt Nam với Campuchia trong tiến trình hội nhập.

3. Phát triển khu vực nông thôn, đặc biệt khu vực biên giới, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường hội, môi trường sinh thái, văn hoá, hội, dân tộc, trật tự, an ninh, quốc phòng trên sở tạo nhiều việc làm, thúc đẩy đào tạo, nâng cao dân trí chất lượng nguồn nhân lực.

4. Tạo điều kiện bảo vệ chủ quyền quốc gia an ninh biên giới, giải quyết hiệu quả các vấn đề hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo đảm đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các quốc gia trong khu vực.

Điều4. Chính phủ nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam khuyến khích bảo hộ các tổ chức, nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, người Việt Nam định nước ngoài các nhà đầu nước ngoài tham gia đầu kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh phù hợp với Hiệp định vận tải quá cảnh hàng hoá, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, hội chợ triển lãm, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các sở sản xuất, gia công hàng xuất nhập khẩu, các chi nhánh đại diện, các công ty trong ngoài nước, chợ cửa khẩu, đầu sở hạ tầng kinh tế - hi, du lịch, dịch vụ tài chính, ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên.

Điều 5. Doanh nghiệp Việt Nam thuộc các thành phần kinh tế, doanh nghiệp vốn đầu nước ngoài tại Việt Nam được thành lập hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang chịu sự điều chỉnh được hưởng các ưu đãi tại Quy chế này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế Việt Nam là thànhviên.

Điều 6. Ngoài những quyền được hưởng theo quy định của pháp luật Việt Nam các điều ước quốc tế Việt Nam là thành viên, các doanh nghiệp hoạt động trong Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang được hưởng các quyền sau:

1. Sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - hội, tiện ích công cộng các dịch vụ phục vụ chung của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang do các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng cung cấp.

2. Được hưởng các ưu đãi quy định tại Quy chế này.

3. Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích sử dụng đất của dự án đã được đầu . Trong trường hợp sự thay đổi về mục đích đầu ban đầu của dự án thì việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất chỉ thực hiện sau khi được quan thẩm quyền phê duyệt.

4. Được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê đất, thuê lại đất tại các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam tại các tổ chức tín dụng nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

Điều 7. Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang được phát triển bằng các nguồn vốn chủ yếu sau đây:

1. Hàng năm, căn cứ các quy định của pháp luật về ngânsách nhà nước, pháp luật về đầu tư, khả năng cân đối của ngân sách nhà nước,các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội quan trọng đã được cơ quannhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tiến độthực hiện của dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính và các cơquan liên quan bố trí vốn từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ nguồn ngân sách trungương cho tỉnh An Giang để triển khai các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật- xã hội quan trọng của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

2. Phát hànhtrái phiếu công trình đối với những dự án đầu tư xây dựng hạ tầng có quy môlớn, có vai trò then chốt đối với sự phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnhAn Giang theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu để huy động vốnđầu tư.

3. Ưu tiên việc sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn tín dụngưu đãi để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, cáccông trình dịch vụ tiện ích công cộng cầnthiết của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và các trợ giúp kỹ thuậtkhác.

4. Thu hút vốnđầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO và các hình thức khác theo quy định củapháp luật.

5.Huy động vốn từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai để đầu tư pháttriển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội phục vụ chung cho Khu kinh tế cửa khẩutỉnh An Giang.

6.Huy động vốn đầu tư trực tiếp của các tổ chức, cá nhân trong nước, vốn ứngtrước của các đối tượng có nhu cầu sử dụng hạ tầng, vốn của các doanh nghiệp cóchức năng xây dựng và kinh doanh công trình hạ tầng kỹ thuật.

Mở rộng hìnhthức tín dụng đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng và huy động mọi nguồn vốndưới các hình thức khác, theo quy định của pháp luật.

Chương II

HOẠTĐỘNG CỦA KHU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH AN GIANG

Điều8. Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giangbao gồm các khu thương mại công nghiệp, khu quản hành chính, khu quản kiểm soát cửa khẩu, khu đô thị dân , khu du lịch, dịch vụ khu vực phát triển nông, lâm, ngư nghiệp. Quy , vị trí từng khu vực được xác định trong quy hoạch chung chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt khu thương mại công nghiệp) được ngăn cách với các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang nội địa bằng hệ thống rào cứng, cổng ra vào, bảo đảm sự kiểm soát về người, hàng hoá phương tiện vận tải của các quan chức năng liên quan.

Trong khu thương mại công nghiệp, không dân (kể cả người nước ngoài) trú thường xuyên.

Điều9. Xuất nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ của khu thương mại công nghiệp

1.Quan hệ trao đổi hàng hoá, dịch vụ giữa khu thương mại công nghiệp với các khu chứcnăng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và nội địa là quan hệ xuất khẩu,nhập khẩu và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu củaViệt Nam; phải thực hiện các thủ tục hải quan theo pháp luật Hải quan Việt Nam.Quan hệ trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa khu thương mại công nghiệp với nước ngoàiđược xem như quan hệ trao đổi giữa nước ngoài với nước ngoài.

2. Các tổ chứckinh tế hoạt động trong khu thương mại công nghiệp được xuất khẩu ra nước ngoàivà nhập khẩu từ nước ngoài tất cả hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam khôngcấm.

3. Các tổ chứckinh tế, cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và nội địa chỉ được nhậptừ khu thương mại công nghiệp những hàng hoá, dịch vụ mà Việt Nam không cấm nhậpkhẩu; xuất khẩu vào khu thương mại công nghiệp những hàng hoá, dịch vụ mà Việt Namkhông cấm xuất khẩu.

4. Hàng hoá, dịchvụ nhập khẩu từ nước ngoài vào khu thương mại công nghiệp hoặc hàng hoá, dịch vụtừ khu thương mại công nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài, được miễn thuế nhập khẩu,thuế xuất khẩu.

5. Hàng hoá, dịchvụ nhập khẩu từ nước ngoài vào khu thương mại công nghiệp không phải chịu thuế giátrị gia tăng.

6. Hàng hóa dịchvụ trong khu thương mại công nghiệp; hàng hóa dịch vụ nhập khẩu từ nước ngoài vàokhu thương mại công nghiệp không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng; hàng hóa,dịch vụ từ các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và từnội địa đưa vào khu thương mại công nghiệp hưởng thuế suất thuế giá trị gia tănglà 0%; hàng hóa, dịch vụ từ khu thương mại công nghiệp đưa vào các khu chức năngkhác trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và vào nội địa Việt Nam phải chịuthuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Hàng hóa, dịchvụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất, tiêu thụ trong khu thươngmại công nghiệp và hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhậpkhẩu từ nước ngoài và từ nội địa Việt Nam vào khu thương mại công nghiệp không phảichịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ ô tô thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

8. Hàng hóa, dịchvụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ khu thương mại công nghiệp xuất khẩura nước ngoài không phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

9. Hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặcbiệt từ khu thương mại công nghiệp đưa vào nội địa Việt Nam phải chịu thuế tiêuthụ đặc biệt.

10. Hàng hóa sảnxuất gia công, tái chế, lắp ráp tại khu thương mại công nghiệp có sử dụng nguyênliệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài theo quy định hiện hành về quản lý nhậpkhẩu; khi nhập khẩu vào nội địa Việt Nam chỉ phải nộp thuế nhập khẩu đối với phầnnguyên liệu, linh kiện cấu thành trong sản phẩm, hàng hóa đó. Trường hợp không sửdụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào nội địa ViệtNam thì không phải nộp thuế nhập khẩu.

Điều 10. Đầu tư vào khu thương mại công nghiệp

1.Tất cả các dự án đầu tư vào khu thương mại công nghiệp được hưởng các ưu đãi tốiđa áp dụng đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theoquy định của Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị giatăng và các ưu đãi khác theo điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại đa phươnghoặc song phương mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia.

2.Các dự án đầu tư vào khu thương mại công nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệptrong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, được giảm 50% số thuế thunhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm kế tiếp; được áp dụng mức thuế suất thuếthu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt độngkinh doanh.

3. Dự án đầu tư xây dựng dây chuyềnsản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái,nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thunhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tốiđa là 7 năm tiếp theo.

4.Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định các mức ưu đãi khác nhau vềcùng một vấn đề thì được áp dụng mức ưu đãi quy định tại văn bản có hiệu lực pháplý cao hơn.

5.Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định về cùng một vấn đề do cùng mộtcơ quan ban hành mà có quy định khác nhau, thì áp dụng quy định của văn bản đượcban hành sau.

Chương III

HOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨUTỈNH AN GIANG

Điều11. Xuấtnhập cảnh người và phương tiện vận tải và cư trú tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnhAn Giang

1. Xuất cảnh, nhậpcảnh của công dân Vương quốc Campuchia

a) Công dân Vươngquốc Campuchia (sau đây gọi tắt là công dân Campuchia) vào và ra Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang bằng hộ chiếu, được miễn thị thực nhập, xuất cảnh Việt Namvà được lưu trú tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang không quá 15 ngày. Trườnghợp muốn vào các địa điểm khác ngoài Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang được cơquan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thị thực tại cửa khẩu.

b)Công dân Campuchia cư trú tại các tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh An Giangđược qua lại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang bằng giấy chứng minh biên giới docơ quan có thẩm quyền của Campuchia cấp. Thời hạn được phép tạm trú tại Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang không quá 15 ngày.

c) Công dân Campuchiavào và ra khu kinh tế cửa khẩu trong cùng một ngày bằng chứng minh thư do cơ quancó thẩm quyền của Campuchia cấp.

2. Xuấtcảnh, nhập cảnh, cư trú, tạm trú tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang:

a) Người nước ngoài,người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài vào tìm hiểu thị trường,làm việc, họat động đầu tư, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang vàcác thành viên gia đình họ được cấp thị thực xuất cảnh, nhập cảnh có giá trị nhiềulần. Trường hợp vào làm việc, đầu tư, kinh doanh sẽ được xem xét cấp thẻ tạm trú,thời hạn của thẻ tạm trú tối đa là 3 năm.

b) Bộ Công an, BộTư lệnh Bộ đội Biên phòng hướng dẫn công an tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Biên phòngtỉnh An Giang thực hiện việc quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, tạm trú tại Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

3. Nhập cảnh, xuấtcảnh của các phương tiện vận tải

a) Các phương tiệnvận chuyển đường bộ và đường thủy (sau đây gọi là phương tiện vận chuyển) của Campuchiavà các nước khác vào Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang nếu có giấy phép liên vậnquốc tế thì chỉ đóng dấu hải quan, nếu không có giấy phép liên vận quốc tế thì phảilàm thủ tục kê khai tạm nhập tái xuất.

b) Các phương tiệnvận chuyển của Campuchia và các nước khác vào và ra Khu kinh tế cửa khẩu tỉnhAn Giang trong cùng một ngày chỉ cần xác nhận của hải quan tại trạm kiểm soát cửakhẩu và phải neo, đỗ ở bến bãi quy định có sự quản lý của cơ quan chức năng liênquan.

Điều12. Đầutư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội

1. Nhà nước ưutiên vốn đầu tư từ ngân sách và tín dụng ưu đãi để hỗ trợ cho lập quy hoạch, đầutư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình dịch vụvà tiện ích công cộng quan trọng cần thiết, bảo đảm cho sự hoạt động và phát triểncủa Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

2. Việc bố trívốn đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình dịchvụ và tiện ích công cộng quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy địnhcủa Luật Ngân sách nhà nước.

3. Ngoài nguồnvốn ngân sách trung ương còn được huy động các nguồn vốn và các thành phần kinhtế khác cũng như nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để phát triển cơ sởhạ tầng kinh tế - xã hội.

4. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hộicủa Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang không được phá vỡ quy hoạch và thế phòngthủ bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng tại khu vực cửa khẩu biên giới.

Điều 13. Tài chính, tín dụng, đất đai của Khu kinh tế cửa khẩutỉnh An Giang

1. Doanh nghiệpthuộc các thành phần kinh tế đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Khu kinh tế cửakhẩu tỉnh An Giang được Ngân hàng Phát triển Việt Nam xem xét cho vay vốn tín dụngcủa Nhà nước theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam về tín dụng đầu tư pháttriển của Nhà nước.

2. Tổ chức, cánhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàivà bên ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanhhoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang, sau khi đã quyết toán với cơquan thuế mà bị lỗ thì được chuyển các khoản lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừvào thu nhập chịu thuế. Thời gian được chuyển lỗ không quá 5 năm.

3. Những ngườilàm việc tại khu kinh tế cửa khẩu An Giang là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhântheo quy định của pháp luật được giảm 50% số thuế phải nộp.

4. Đối với kháchtham quan du lịch trong và ngoài nước khi vào khu thương mại công nghiệp tại khuvực cửa khẩu Tịnh Biên được phép mua các loại hàng hóa nhập khẩu, được miễn thuếnhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) mang về nộiđịa với mức không quá 500.000đồng/người/ngày.

Chương IV

QUẢNLÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KHU KINH TẾ

CỬAKHẨU TỈNH AN GIANG

Điều 14. Tổ chứcbộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

1.Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ quyết định thànhlập theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2.Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang là cơ quan quản lý nhà nước trựcthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang để thực hiện việc quản lý tập trung, thống nhấthọat động trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế tại Khu kinhtế cửa khẩu tỉnh An Giang theo quy chế hoạt động, quy hoạch, kế hoạch và tiến độthực hiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ban Quản lýKhu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang có: tư cách pháp nhân; con dấu mang hình quốchuy; trụ sở làm việc; biên chế chuyên trách; kinh phí họat động hành chính và sựnghiệp; vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.

4. Trưởng ban vàcác Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang bổ nhiệm.

Điều 15. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang có các nhiệmvụ và quyền hạn sau:

1. Chủ trì, phốihợp với các cơ quan chức năng của tỉnh An Giang lập quy hoạch chung để Ủy bannhân dân tỉnh An Giang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; lập quy hoạch chi tiếtcác phân khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong Khu kinhtế cửa khẩu tỉnh An Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức quản lý,phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra việc thực hiện quy chế hoạt động này,quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Xây dựng cácdanh mục dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, trong đócó cả phương án phát hành trái phiếu công trình trình cơ quan có thẩm quyền phêduyệt và tổ chức thực hiện.

3. Cấp, điều chỉnhvà thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập văn phòng đạidiện thương mại, chi nhánh của các tổ chức và thương nhân nước ngoài; giấy chứngnhận đầu tư; giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; giấy phép lao động cho người nước ngoài;người Việt Nam định cư tại nước ngoài đến làm việc, họat động kinh doanh; chứngchỉ xuất xứ hàng hóa tại khu kinh tế cửa khẩu; thẩm định và phê duyệt báo cáo đánhgiá tác động môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; chứngchỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng của các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửakhẩu tỉnh An Giang và các giấy phép, chứng chỉ khác theo ủy quyền của cơ quan nhànước có thẩm quyền.

4. Xây dựng,ban hành khung giá, trình cấp có thẩm quyền quyết định khung phí, lệ phí theoquy định của pháp luật. Trực tiếp thu các loại phí, lệ phí và quản lý, sử dụngtheo quy định của pháp luật.

5. Làm đầu mốigiải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và triển khai thựchiện các dự án đầu tư sản xuất - kinh doanh và các họat động tại Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang.

6. Phối hợp vớichính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong việc bảo đảm mọi hoạt độngtrong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang phù hợp với Quy chế hoạt động này và quyhoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

7. Thực hiện nhiệmvụ quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang, quản lý các dự án xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhànước tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang theo đúng quy định.

8. Xây dựng cácchương trình xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại -dịch vụ, du lịch trình Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai, giới thiệu, đàm phán, xúc tiếnđầu tư trong và ngoài nước.

9. Phối hợp chặtchẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện tốt các dự án có liên quan đến quốcphòng, an ninh.

10. Báo cáo địnhkỳ các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về tình hình triển khaithực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng và thực hiện các chính sách tại Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang. Trên cơ sở tổng kết hàng năm, kiến nghị việcsửa đổi, bổ sung các chính sách trình Thủ tướng Chính phủ.

11. Thực hiện cácnhiệm vụ hợp tác, hỗ trợ phát triển và phối hợp quản lý giữa tỉnh An Giang với cáctỉnh của Campuchia, bảo đảm cho sự hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh AnGiang phù hợp với các hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Campuchia cũng như thỏathuận giữa tỉnh An Giang với các tỉnh của Campuchia.

12.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang giao trong từng thờikỳ.

Điều 16. Ủy ban nhândân tỉnh An Giang có trách nhiệm

1.Tổ chức lập quy hoạch chung của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang để trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt và phê duyệt quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng của Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

2. Phê duyệt quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang; tiếnhành thu hồi đất và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giangđể tổ chức triển khai xây dựng và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giangtheo quy định.

3. Quy định khunggiá đất và giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang quy định mức thutiền sử dụng đất, tiền thuê đất, mức miễn, giảm tiền sử dụng đất; mức miễn giảm tiền thuê đất theo từng dự án nhằm bảo đảm khuyếnkhích đầu tư, trong những trường hợp không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặcđấu thầu dự án có sử dụng đất và phê duyệt phương án tài chính và giá đối với trườnghợp đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

4. Thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnhAn Giang theo quy hoạch được duyệt; ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửakhẩu tỉnh An Giang phê duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc thẩm quyền, đồngthời ủy quyền việc quản lý, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong nước vàngoài nước có hoạt động sản xuất - kinh doanhhàng hóa, dịch vụ trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang theo quy định;trình phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền danh mục các dự án đầu tư phát triểnvà kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh AnGiang.

5. Banhành các chính sách ưu đãi và khuyến khích cụ thể phù hợp với các quy định hiệnhành để thực hiện việc ưu tiên tuyển dụng và sử dụng lao động tại chỗ; hỗ trợ đàotạo nghề đối với lực lượng lao động ở địa phương; tạo điều kiện cho lực lượng laođộng ở địa phương có thể vào làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang; khuyến khích và thu hút lao động có chuyên môn cao, taynghề giỏi từ các nơi khác về làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang; hỗtrợ xây dựng nhà ở cho công nhân; hỗ trợ xây dựng các khu tái định cư; hỗ trợ đầutư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình dịch vụvà tiện ích công cộng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; hỗ trợ công tácxúc tiến đầu tư; hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh quá trình đầutư và phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

6. Chỉđạo và tổ chức các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý của tỉnh phốihợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang thực hiện việcbồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trậttự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Khu kinh tế cửa khẩu tỉnhAn Giang hoạt động được thuận lợi.

7. Cấp kinh phíhoạt động hành chính, sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển cho Ban Quản lý Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang từ ngân sách tỉnh An Giang theo kế hoạch hàng năm.

8. Chỉ đạo cáccơ quan chức năng của tỉnh phối hợp và tạo điều kiện cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang thựchiện đầy đủ các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quy chế này; phối hợp với cácBộ, ngành liên quan trong việc tổ chức thực hiện, quản lý để Khu kinh tế cửakhẩu tỉnh An Giang phát triển nhanh và bền vững.

9. Thỏa thuận bằngvăn bản với chính quyền các tỉnh Campuchia về những nguyên tắc hợp tác, hỗ trợ vàphối hợp quản lý hoạt động của các Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và các tỉnhbạn Campuchia trên cơ sở pháp luật hiện hành của mỗi nước và phù hợp với sự pháttriển quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực.

Điều17. Trách nhiệm củacác Bộ, ngành trong quản lý nhà nước tại  Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

1. CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trongphạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành,lĩnh vực và lãnh thổ đối với Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang ủy quyền và hướngdẫn cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang thực hiện một số nhiệm vụquản lý nhà nước về các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lýtài nguyên và môi trường, quản lý và phát triểnđô thị, quản lý đất đai, lao động, xuất nhập khẩu và một số lĩnh vực khác theo quyđịnh của pháp luật và Quy chế này theo nguyên tắc "một cửa, một chỗ" nhằmtạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh của các tổ chức,cá nhân trong nước và ngoài nước trong Khu kinh tế cửa khẩu An Giang và các yêucầu đầu tư phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang.

2.Đối với những lĩnh vực không phân cấp, không ủy quyền cho Ban Quản lý Khukinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dântỉnh An Giang thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế cửa khẩutỉnh An Giang bằng cách tổ chức các đơn vị trực thuộc nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang (trừ lĩnh vực quảnlý nhà nước về ngân hàng) và có quy chế phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tếcửa khẩu tỉnh An Giang để thực hiện thẩm quyền được giao.

ChươngV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Những quy địnhkhác liên quan đến hoạt động của các tổ chức,cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các điều khoản tươngứng của Luật Thương mại, Luật Đầu tư,Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai, các văn bản pháp luật khác và điều ước quốc tếmà Việt Nam là thành viên./.

THỦTƯỚNG

 NguyễnTấn Dũng